Amsterdam Wetlands

Project
Luchtfoto Ilperveld
© Jan Tuijp

12.000 hectare topnatuur tussen Amsterdam en Alkmaar

Ontwikkeling van topnatuur in het aaneengesloten polder- en veengebied tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat is waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland samen aan werken vanuit Amsterdam Wetlands. De organisaties willen de biodiversiteit in het gebied vergroten door de natuurwaarden te verbeteren. Denk aan herstel van veenweidenatuur en weidevogelpopulaties. Tegelijkertijd wordt hierdoor de bodemdaling substantieel terug gedrongen en de verdere uitstoot van CO2 beperkt. Hiervoor worden ook duurzame vormen van landbouw en agrarisch natuurbeheer gestimuleerd en ondersteund. Tot slot werken de organisaties aan het beter beleefbaar maken van de topnatuur door recreatiemogelijkheden te vergroten.

Hoe? Amsterdam Wetlands zorgt als samenwerkingsverband voor verbinding en kennisuitwisseling , waardoor de terreinbeherende organisaties sterker staan om ieder in hun eigen gebieden het verschil te maken voor natuur, recreatie en de landbouwtransitie.

Aanleiding

De natuur in het polder- en veengebied boven Amsterdam is erg versnipperd. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland beheren er terreinen, elk op hun eigen manier. In 2018 zochten de organisaties daarom de samenwerking op met als resultaat een gezamenlijke visie op het gebied onder de noemer Amsterdam Wetlands. Met subsidie van de provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV zijn in voorjaar 2021 de eerste projecten gestart.

Amsterdam Wetlands / Peter Veldt
© Peter Veldt

Wat heeft Amsterdam Wetlands tot nu toe bereikt?

 • Financiering gevonden voor projecten: 5 IBP Vitaal Platteland projecten opgestart onder vlag Amsterdam Wetlands:

  1. Recreatief Grid

  2. Groeiend Veen Ilperveld

  3. Vergroten natuurwaarden van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer

  4. Natuurontwikkeling in Waterland-Oost

  5. Weidevogelimpuls Wormer- en Jisperveld

 • Traject opgestart rondom natuurherstelplan Amsterdam Wetlands, een verfijning van het in 2018 opgeleverde ecologisch perspectief Amsterdam Wetlands. Deze wordt in juli 2022 opgeleverd.
 • Kennisuitwisseling rondom groeiend veen georganiseerd: op 30 mei heeft een inspirerende kennissessie plaatsgevonden over Groeiend Veen met een presentatie van veenexpert Ron van ’t Veer. Hierbij waren vooral mensen aanwezig die dagelijks met veenbehoud of -ontwikkeling bezig zijn.

Hoe gaan we verder?

 • Meer kennisdeling en uitwisseling.
 • Oplevering van een natuurherstelplan Amsterdam Wetlands. 
 • Begin 2023 oplevering van recreatief grid: een recreatief grid /programma met integrale zonering recreatie/natuur als basis voor de inrichting en vernieuwing  van recreatievoorzieningen in het gebied.

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten over Amsterdam Wetlands? Ideeën voor kennisuitwisseling?
Je kunt Lotte Dietz (netwerkcoördinator) bereiken via mail (lotte.dietz@van-waarde.com) of telefoon (06 15459722). 

Cover magazine 4 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven