Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Stichting Landschap Noord-Holland, gevestigd te Heiloo.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt.
  LNH: Stichting Landschap Noord-Holland, Schuine Hondsbosschelaan 45-A te Heiloo.
  Opdrachtgever: de wederpartij van LNH.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LNH en een opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LNH, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek van de Opdrachtgever worden toegezonden
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden een andere wijze van aanbieden met zich mee brengen.
 2. De door LNH gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. LNH is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LNH daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LNH anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LNH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van LNH. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom (auteursrecht) handelt jegens LNH onrechtmatig, ter zake waarvan LNH in rechte zal optreden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. LNH zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander met in acht name van de op dat moment bekende en van toepassing zijnde voorschriften.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LNH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever zorgt er voor dat LNH tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LNH zijn verstrekt, heeft LNH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. LNH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LNH is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LNH kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LNH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Opdrachtgever vrijwaart LNH voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Overschrijding van de leveringstijd verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering, de kwaliteit van de uitvoering en financiële afspraken beïnvloeden. LNH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LNH, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Indien LNH met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is LNH niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 4. LNH zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LNH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. LNH heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. LNH kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. LNH kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LNH geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van LNH totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met LNH gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien LNH hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan LNH. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LNH in staat is adequaat te reageren.
 2. Het in behandeling nemen van reclames door LNH geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal LNH de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal LNH slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft LNH recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan LNH zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LNH, zal LNH in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LNH extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. LNH is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - na het sluiten van de overeenkomst LNH ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. Voorts is LNH bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LNH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LNH de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. LNH behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van LNH door verzekering is afgedekt, aanvaardt LNH enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde prestatie waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is LNH aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade een gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan LNH in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft hoeven nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor rekening van LNH te doen komen.
 3. LNH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LNH, zijn medewerkers of zijn onderaannemers.

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LNH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LNH niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LNH worden daaronder begrepen.
 3. LNH heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LNH zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel LNH ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LNH gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van LNH is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft LNH het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de partij die de opdrachtnemer ten onrechte in rechte betrekt.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen LNH en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Facturering

Facturatie in 2 termijnen bij offertebedragen tussen € 5.000 en € 10.000:
1e termijn 50% bij gunning;, 2e termijn 50% afrekening.
Facturatie in 3 termijnen bij offertebedragen groter dan € 10.000:
1e termijn 50% bij gunning; 2e termijn 30% tussentijds, na opdracht projectleider; 3e termijn 20% afrekening.

Artikel 19 Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.