Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo leggen wij u  uit waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is opgericht in 1936 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. We behouden en ontwikkelen natuur en landschap. Daarnaast beheren we gebieden voor gemeentes, waterschappen en de provincie. Wij geven advies en doen onderzoek op het gebied van ecologie, landschap en natuur. Wij zijn specialisten op gebied van duurzaam natuur- en landschapsbeheer.

Landschap Noord-Holland is statutair gevestigd te Heiloo, Schuine Hondsbosschelaan 45-A, 1851 HN Heiloo. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 37073325.

Doel

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registreren en informeren van onze beschermers, bedrijfsvrienden, (periodieke) schenkers

 • Afsluiten van overeenkomst met huurders en pachters
 • Registreren en ondersteunen van vrijwilligers
 • Afhandelen van een donatie, betaling of factuur
 • Afhandelen van een nalatenschap
 • Versturen tijdschriften
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die Landschap Noord-Holland verwerkt hangt af van het doel. We verzamelen niet meer data dan voor het doel noodzakelijk is. We verwerken voor donateurs:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

In andere gevallen verwerken we waar nodig:

 • Geboortedatum
 • BTW nummer (leverancier, natuurlijk persoon)
 • Kvk nummer (leverancier, natuurlijk persoon en huurovereenkomst)
 • Paspoortnummer (huurovereenkomst)
 • Kledingmaten (verstrekken kleding vrijwilligers)

Voor de bescherming van de natuur en voor de veiligheid van onze bezoekers en collega’s, zijn onze boswachters opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Personen die binnen de gebieden van Landschap Noord-Holland een overtreding begaan, krijgen een proces-verbaal. In een proces-verbaal worden de volgende persoonsgegevens genoteerd: 

 • Datum van overtreding,
 • Beschrijving van overtreding,
 • Nummer identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument,
 • Burgerservicenummer,
 • Volledige naam, geslacht, geboorteplaats, geboorteland, geboortedatum, adresgegevens,
 • Indien van toepassing: soort voertuig en kenteken.

De boswachter draagt het proces-verbaal zo spoedig mogelijk over aan het landelijke BOA registratiesysteem (BRS). De overtreder krijgt binnen een aantal weken een strafbeschikking thuisgestuurd.

Opslagperiode

Landschap Noord-Holland bewaart de persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Ontvangt u e-mails met de nieuwsbrief dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

Delen persoonsgegevens met derden

Landschap Noord-Holland zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landschap Noord-Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landschap Noord-Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@landschapnoordholland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiliging

Landschap Noord-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (Voor Pc’s en laptops worden wachtwoorden gebruikt, een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, interne privacyreglement verwerking persoonsgegevens Landschap Noord-Holland).

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De stichting verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, neem dan contact op met ons via het klachtenformulier. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.