Standpunt Duurzame energie

Windmolen / M. Schaefer
© Menno Schaefer

Niet ten koste van natuur en landschap

Landschap Noord-Holland vindt het van groot belang alles te doen om een klimaatcatastrofe te vermijden. Ook de natuur is kind van de rekening bij de klimaatverandering. Daarom zijn wij voorstander van het opwekken van duurzame energie en steunen wij de Regionale Energie Transitie (RES) om aan de afspraken van Parijs te voldoen en de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen te maken.

Duurzame vormen van energie

Wij zijn voorstander van zonne- en windenergie op locaties waar dat niet ten koste van natuur en landschap gaat en waar voldoende draagvlak voor is.

We spannen ons daarom in om overheden en waterschappen te overtuigen zorgvuldig te zijn in de locatiekeuzes van zonneweides en windmolens en in het vervolg daarop bij de aanleg hen te overtuigen het omringende landschap en de natuur te versterken om onze karakteristieke Noord-Hollandse landschappen te behouden. Bijvoorbeeld geen lange lijnen van windmolens meer langs infrastructuur, maar clustering op regionale schaal.

We vinden een sterke regie door de Provincie Noord-Holland daarbij van wezenlijk belang, om verdere verrommeling, versnippering en verlies van ons karakteristiek landschap te voorkomen.

Gebieden die wij ongeschikt vinden voor zonne- en windenergie:

 • de natuurgebieden
 • de gebieden binnen het Natuur Netwerk Nederland
 • de weidevogelkerngebieden
 • langs of in het IJsselmeer, Wadden en Waddenkust, Amstelmeer, Markermeer, Alkmaardermeer

Ongeschikt voor windmolens vinden we:

 • cultuurhistorische landschappen, zoals op Texel, Wieringen, ’t Gooi
 • binnenduinrand
 • belangrijke trekvogelroutes
 • de weidevogelgebieden in West-Friesland

Ongeschikt voor zonneweides vinden we bovendien

 • binnenduinrand
 • gebieden met veel weidevogels
 • direct langs Westfriese omringdijk
 • IJsselmeer/Markermeer

We vinden wel dat overheden éérst daken van gebouwen moeten gebruiken en andere onbenutte mogelijkheden zoals: overkappingen van parkeerterreinen (daar waar dat landschappelijk goed kan), oude vuilstortplaatsen, bluswatervijvers, gietwaterbassins en (bedrijven)terreinen.

Geen extra biomassa als grootschalige energiebron

Wij zijn tegenstander van extra biomassa energiecentrales. Grootschalig verbranden van hout in deze centrales leidt tot uitstoot van stikstof en gaat ten koste van bossen elders in de wereld, omdat hier niet genoeg resthout beschikbaar is. Die ontbossing versterkt nog eens de klimaatverandering.

Wat doen wij zelf?

 • Samen met andere natuurorganisaties hebben we twee Visiekaarten & Voorwaarden voor duurzame energie (zon en wind) ontwikkeld voor de Regionale Energie Transitie in Noord-Holland.
 • Deze Visiekaarten & Voorwaarden zijn een hulpmiddel in onze gezamenlijke lobby bij bestuurders (op gemeentelijk en provinciaal niveau) om tot de juiste keuze te komen.
 • We laten ook zien hoe het wél kan middels het zorgvuldig ontwerpen van zonneparken.
 • In het veenweide werken we aan het terugbrengen van CO2 uitstoot en het vastleggen daarvan in de bodem.
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.