Inrichtingsplan broedeilanden Amstelmeer

Project
Broedeilanden in het Amstelmeer
© Peter Veldt

Een veilige plek voor wadvogels

In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland voert Landschap Noord-Holland samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf de zomer 2021 een indrukwekkend duurzaam project uit ’Broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen’ . De vogeleilanden die daar liggen zijn deels weggeslagen en die worden weer hersteld. Daarvoor baggert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ondiep geworden vaarwegen uit. De vrijkomende bagger wordt hergebruikt voor inrichting van de eilandjes bij De Verzakking en Moeraseiland. Er worden hoogwatervluchtplaats en broedeilandjes voor wadvogels gecreëerd. Bij Natuurlijke Zaken maakten wij het ontwerp- en inrichtingsplan voor dit project in opdracht van Landschap Noord-Holland. Met dit ontwerp realiseren we binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen en veilige broedplekken voor wadvogels in het Amstelmeer en dragen we bij aan het versterken van de ecologie van de Waddenzee.

Uitbreiding foerageergebied

Met het project van Landschap Noord-Holland wordt het areaal van veilige broed-, rust- en/of foerageergebieden voor wadvogels met ongeveer 20 tot 25 hectare uitgebreid. Zo ontstaat meer ruimte voor steltlopers om te schuilen bij hoogwater op het wad, visdief, kokmeeuw, kluut en bontbekplevier krijgen meer broedplekken en vissen bieden we extra paai-/opgroei-/schuilplekken. 

Het ontwerp

De bestaande eilandcontouren in het Amstelmeer vormen de basis voor het ontwerp van de Verzakking en het Moeraseiland. Deze handhaven we en de contouren worden 'opgevuld' met bagger die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit de vaarweg baggert. We verwachten dat de eilanden eind 2022 klaar zijn. Vanaf dat moment zijn de eilanden te zien vanaf het water en de dijk en vanaf de nieuwe uitkijktoren bij Balgzand die in maart 2021 wordt geplaatst. 

Visualisatie broedfort
Visualisatie broedfort

Veilige broedplek voor broedvogels

Om de veiligheid voor broedvogels extra te waarborgen,  is ook een broedfort ontworpen bij de Verzakking. Het broedfort is verhoogd aangelegd, heeft een brede gracht en een loodrechte wand. Het broedfort is daardoor niet toegankelijk voor predatoren zoals vos en rat. Hier kunnen de vogels in alle rust broeden en kuikens kunnen voorzichtig foerageren. De Verzakking biedt daarnaast ruimte voor alle wadvogels om te foerageren en te vluchten bij hoogwater op het wad.  

Met dit project levert Natuurlijke Zaken/Landschap Noord Holland een bijdrage aan rust voor vogels in het waddengebied en extra belevingspunten voor mensen. Vanaf diverse punten kunnen vogel- en natuurliefhebbers straks genieten van een diversiteit aan wadvogels. 

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.