Herstel broedeilanden Amstelmeer

Project
Vogeleiland in Amstelmeer / Dutchphoto
© Dutchphoto

Hoogwatervluchtplaatsen en broedplekken voor wadvogels

In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland is vanaf begin 2022 een indrukwekkend duurzaam project in uitvoering. Eerdere vogeleilanden die deels zijn weggeslagen, gaan we daar herstellen. Ondiep geworden vaarwegen worden uitgebaggerd. De vrijkomende bagger hergebruiken we voor inrichting van de eilandjes bij De Verzakking en Moeraseiland als hoogwatervluchtplaats en broedeiland voor wadvogels. Het project is een samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aannemer J.P. Schilder voert de werkzaamheden uit.

Omwonenden en gebruikers van het Amstelmeer zijn geïnformeerd over de plannen en de uitvoering daarvan. 

Baggeren vaarwegen

Het Hoogheemraadschap baggert op twee plaatsen de vaarweg Van Ewijcksluis-De Haukes weer op diepte. Tijdens het baggeren blijft de vaarweg beschikbaar. Daarnaast wordt bij de aanbesteding gelet op omgevingshinder zoals geluid en persleidingen door het meer. 

Broedeilanden in het Amstelmeer
© Peter Veldt
Visualisatie eilanden Amstelmeer

Hergebruik bestaande eilandjes

De bestaande eilandjes in het Amstelmeer gaan we inrichten met de bedoeling wadvogels  binnendijks een beschermde omgeving te bieden. Vogels kunnen hier rusten, broeden en foerageren zonder dat zij daarbij worden gestoord. De eilanden in het Amstelmeer liggen er al, maar zijn in de loop der tijd weggespoeld. De contouren van die eilanden hergebruiken we. We maken daarbij gebruik van bagger dat vrijkomt in de vaargeul die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitbaggert. Het gaat om schone zandige bagger. Dit vormt een nuttige, duurzame en maatschappelijk verantwoorde toepassing. En biedt kansen om werk met werk te maken en kosten te besparen. De eilanden worden een belangrijk toevluchtsoord voor wadvogels.

Broedeiland

Een bijzonder en uniek element is het ronde broedeiland. Door de combinatie van een waterpartij, steile wand met overhellende rand willen we voorkomen dat roofdieren zoals vossen en bruine ratten het eiland kunnen opklimmen en eieren of pulletjes opeten.

Amstelmeer, toevluchtsoord voor vogels

Wij verwachten dat de vogels met vele duizenden de eilanden weer weten te vinden. Het Amstelmeer is cruciaal voor wadvogels bij hoog water op het wad. Balgzand, het deel van de Waddenzee dat direct aan de andere kant van de dijk ligt, is namelijk de drukste luchthaven van Noord-Holland voor vogels. Talrijke vogels zoeken hier naar voedsel. Bij hoog water moeten al deze vogels uitwijken. Het Amstelmeer is daarvoor dé aangewezen plek in de directe omgeving. 

Planning

De werkzaamheden in het Amstelmeer zijn begin 2022 gestart  Het grootste deel van de werkzaamheden zal tussen half augustus 2022 en  maart 2023 worden uitgevoerd. Wij verwachten dat de ingerichte eilanden uiterlijk maart 2024  helemaal klaar zijn. Tijdens het broedseizoen worden geen activiteiten verricht; omdat de kans groot is dat dan al pioniers gaan broeden op zandplaten.

Vragen, meldingen of klachten over de uitvoering?

Voor meer informatie en/of klachten over de uitvoering kunt u contact opnemen met c.schilder@jpschilder.nl . Ook kunt u zich daar abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsupdate over de uitvoering van de aannemer.

Wij & Wadvogels

Het project in het Amstelmeer is een project van Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

cover M2 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven