Groot onderhoud Ilperveld

Project
Luchtfoto Ilperveld / Jan van der Wiele
© Jan van der Wiele

Aanpakken verruiging in gebied

In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling gaan we de verruiging in het Ilperveld een halt toeroepen. Door overmatige neerslag van stikstof komen kwetsbare planten en dieren in dit veenweidegebied in het gedrang, zoals typische veenmosvegetatie met ronde zonnedauw, orchideeën, varens, maar ook de weidevogels en vlinders. De natuurherstelwerkzaamheden betreffen afplaggen, petgaten uitgraven en oeverherstelwerkzaamheden. Aannemingsbedrijf Roelofsen voert het werk uit.

De werkzaamheden

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op niet voor publiek toegankelijke grond. Direct betrokkenen zijn vooraf geïnformeerd. Eventuele overlast voor recreanten en gebruikers van het gebied tijdens de werkzaamheden zullen we tot een minimum beperken. Soms kan het voorkomen dat een vaarweg voor een korte periode moet worden afgesloten voor vervoer van machines. Bekijk onderaan de overzichtskaart van de werkzaamheden. 

Ilperveld vanuit de lucht / Videomarketeers
Ilperveld vanuit de lucht

Internationaal unieke veenmosrietlanden

Trilveen is een uniek en Europees beschermd landschap (ook wel Natura 2000 gebied genoemd). Om de veenmosrietlanden te herstellen starten we met het afplaggen van de meest verruigde stukken en het uitgraven van elf petgaten. Bij plaggen wordt de bovenste laag verwijderd. Zo verdwijnen ongewenste grassen en krijgen gebiedseigen soorten die kenmerkend zijn in dit gebied weer de kans om zich te vermeerderen. Door het plaggen en petgaten graven ontstaan weer plas dras gebiedjes, die aantrekkelijk zijn voor water- en moerasvogels. 

Oevers met rijshout
De eerste kilometers aangelegde oevers

Oevers beter beschermen

Om afkalvende oevers te herstellen en het oude kavellandschap en agrarische functie te behouden realiseert Landschap Noord-Holland 8,5 km natuurvriendelijke oeverbescherming, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO). Dit werk wordt uitgevoerd op plekken waar golfslag een grote negatieve invloed heeft op het aangrenzende land. Afkalving van de oevers heeft ook een negatief effect op de waterkwaliteit. We plaatsen palen en wiepen (wilgen en jute) langs de kant om verdere afkalving te voorkomen. De ruimte achter de palenrij wordt waar nodig opgevuld met grond uit de petgaten. Ook hogen we een aantal percelen op met de vrijgekomen grond. Op een eiland leggen we een steiger aan als recreatievoorziening langs de bestaande (kano)vaarroute. 

Specialistisch werk

Om verstoring zoveel mogelijk te beperken en insporing door machines tegen te gaan, neemt aannemingsbedrijf Roelofsen diverse maatregelen. Zo zet het aangepast materieel in dat specifiek geschikt is voor locaties waar sprake is van een slechte draagkrachtige bodem en water met weinig diepgang. En zet het bedrijf een radiografische bestuurbare rupswerktuigdrager voorzien van een vingermaaibalk in om insporing bij maaiwerkzaamheden te voorkomen/beperken. Onze ecoloog bepaalt, voor de maaiwerkzaamheden en plagwerkzaamheden starten, op de betreffende terreinen welke bijzondere stukken bij het werk ontzien worden. Natuurlijke Zaken voert de projectleiding.

Financiering

Het behoud en herstel van de oevers (aanleg oeverbeschoeiing) wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP 3). Dit programma wordt deels gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de Provincie Noord-Holland. Deze subsidie valt onder as 1 van het POP: 'Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector’.

EU Landbouwfonds PNH
cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.