Bescherming Noord-Hollandse kust

Project
Noordduinen duinen wandelpad
© Ronald van Wijk

Bescherming Noord-Hollandse kust

De Noord-Hollandse kust is prachtig met zijn (brede) duinen, binnenduinrand en op veel plekken nog ruime en open stranden. Het is een uniek landschap wereldwijd gezien! Deze 'Gouden Rand’ trekt miljoenen mensen die er genieten van de rust en weidsheid. Heel veel mensen maken zich net als wij echter zorgen maken over de bouwdrift langs de kust. Vanaf medio 2016 hebben we ons samen met andere maatschappelijke organisaties ingespannen om de Noord-Hollands kust beter te beschermen. Dat leidde tot een Noord-Hollands kustpact en een strandzonering. Daardoor is nieuwe bebouwing op het strand vrijwel onmogelijk gemaakt. Onze terugblik en behaalde resultaten:

Zoneringsvisie helpt bij bestuurlijk proces

In 2017 zetten we onze Zoneringsvisie op papier over de Noord-Hollandse kust. Zowel de commissie Natuur, Landbouw en Milieu en de commissie Ruimte, Wonen en Water, als ook gedeputeerde Geldhof ontvingen onze visie. Trouw en Noordhollands Dagblad besteedden er met pagina grote artikelen aandacht aan.

Onze visie was uiteraard ook input voor het bestuurlijke proces dat volgde, om tot een duidelijk toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust te komen. En zoals het vaker gaat als iemand met een eerste aanzit komt, gaf het stof tot discussie en bood het tegelijkertijd richting. Het resulteerde in een duidelijke strandzonering.

Strandbebouwing
© Ilse Miedema
Werkbezoek statenleden aan de kust bij Julianadorp

Kustpact Noord-Hollandse kust in 2018

Het proces met kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties leidde naast de strandzonering tot een convenant Noord-Hollandse Kust en Toekomstperspectief kust.

Bescherming van de duinen

Na de strandzonering waren de duinen en binnenduinrand aan de beurt. Voor de duinen bieden de bestaande regels voldoende bescherming bleek uit onderzoek. De Noord-Hollandse duinen zijn grotendeels beschermd natuurgebied, volgens Europese regels als Natura2000 gebied of als Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast zijn zij belangrijk voor de waterveiligheid, als grondwaterbeschermingsgebieden en zijn ze aardkundig waardevol of monumentaal. Daardoor is daar in principe geen ruimte voor nieuwe recreatieve bebouwing en/of grootschalige uitbreiding van bestaande bebouwing. Bestaande rechten van ondernemers in de duinen worden wel gerespecteerd.

En de binnenduinrand

Voor de gebieden direct grenzend aan de duinen, de zogenaamde binnenduinrand, waar verschillende ruimtelijke vraagstukken spelen is de situatie complexer. Naast recreatieve bebouwing en natuur, zijn dat vraagstukken over landbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. om regionaal en integraal die vraagstukken onder de loep te nemen, samen met andere relevante partijen.

Door sommige gemeenten zijn al visies gemaakt over de binnenduinrand. Ook de provinciale Omgevingsvisie voor Noord-Holland en worden regionaal en de vraagstukken in samenhang onder de loep genomen. Trekkers daarin zijn de gemeenten, zij zullen behalve de regionale kustpartners ook andere relevante partijen betrekken.

Verder via Samenwerkingsagenda Kust

Hoewel de uitwerking van het Kustpact formeel is afgerond, blijven de kustpartners elkaar ontmoeten om samen te werken, via de samenwerkingsagenda Kust. Voor ons is de ontwikkeling van een gedragscode strandgebruik heel belanrijk. We hebben vaak te maken met verstoringen van de natuur door activiteiten op of rond het strand. De gedragscode leidt tot goede afspraken en gedragsregels waar we ons allemaal aan willen houden. Om zo ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen. De kust blijft onze aandacht houden. En dat is het meer dan waard!

Ilse Miedema

Functie

Hoofd Communicatie & Marketing

De prachtige natuur en het veelzijdige landschap waar Ilse zich voor inzet, geeft haar enorm veel energie en voldoening. Het werk loopt uiteen van strategisch overleg over maatschappelijke vraagstukken tot persoonlijke gesprekken met natuurliefhebbers die Landschap Noord-Holland een warm hart toe dragen. 

Neem contact op
Ilse Miedema / Cees de Jonge
© Cees de Jonge
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven