Natuurtoets

Grijze grootoorvleermuis
© Paul van Hoof

Een goede voorbereiding voor de start van uw project

Wilt u bouwen, slopen, dempen of kappen in een gebied waar beschermde soorten flora of fauna kunnen voorkomen? Dan heeft u een quickscan uit laten voeren om hier meer zekerheid over te krijgen.  U weet vanuit de quickscan dat er beschermde soorten flora of fauna in uw plangebied kunnen voorkomen, maar u weet nog niet om welke soorten het gaat en welke beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Een natuurtoets geeft antwoord op deze vragen. Met een natuurtoets stellen onze ecologen daadwerkelijk vast of uw project negatieve effecten heeft op beschermde soorten of leefgebieden in Natura 2000 gebieden. In een natuurtoets kunt u zien in welke mate uw project het leefgebied van deze soorten verstoort en welke compenserende maatregelen nodig zijn. De natuurtoets is een uitgebreid rapport waarmee u een ontheffing kunt aanvragen bij gemeente of provincie.

Hoe werkt een natuurtoets?

Voor het maken van een natuurtoets kunt u onze ecologen inschakelen. Zij hebben alle kennis en ervaring in huis om dit onderzoek voor u uit te voeren. Vooraf bespreken ze altijd de noodzakelijke werkzaamheden met u, en ontvangt u een offerte. Het onderzoek start met een gerichte veldinventarisatie. Onze ecologen onderzoeken welke beschermde soorten daadwerkelijk in het plangebied voorkomen, in welke aantallen en op welke locaties. Ook brengen zij in kaart welke nadelige effecten de activiteiten van uw project veroorzaken op beschermde soorten of een gebied. Dit brengen zij gedetailleerd in kaart en toetsen altijd aan de Wet Natuurbescherming. In de natuurtoets vindt u een advies over welke compenserende maatregelen nodig zijn om de gevonden soorten te beschermen. In sommige gevallen is een toetsing van de stikstofdepositie nodig met een Aerius-berekening. Met de Aerius-toets wordt berekend wat de huidige uitstoot van het gebied is, welke uitstoot het materieel genereert en wat de depositie is van het toekomstig gebruik. Onze adviseurs geven snel inzicht of een project of activiteit volgens de berekening leidt tot een verslechtering voor de Natura 2000-gebieden.

Een natuurtoets bestaat uit de volgende stappen:

  • Gedetailleerd veldonderzoek naar voorkomende beschermde soorten flora en fauna in een plangebied.
  • Maatregelen per soort, getoetst aan de Wet Natuurbescherming.
  • Een advies voor uw project.
  • Als het nodig is een advies over alternatieve maatregelen ter voorkoming van overtreding van de natuurwetgeving.
  • Als het  nodig is de uitkomsten van een Aerius-toets.
  • Een rapport met eindconclusies. Met dit rapport (natuurtoets) kunt u een ontheffing aanvragen bij uw gemeente of de provincie.

Als blijkt dat er beschermde soorten voorkomen die verstoord kunnen worden door uw project, dan is de volgende stap het aanvragen van een ontheffing en het opstellen van een ecologisch activiteitenplan.

Bekijk ook onze andere producten op het gebied van de Wet Natuurbescherming.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van een natuurtoets? Dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Martijn Korthorst. U vindt zijn contactgegevens hieronder.

Martijn Korthorst

Functie

Senior Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven