Jonge grutto - Weidevogelfonds

Help de Noord-Hollandse weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. Met gerichte maatregelen kunnen we ze helpen. Jouw donatie maakt het mogelijk. Doe je mee?

Weidevogelfonds voor extra bescherming tijdens broedseizoen

De weilanden in Noord-Holland worden steeds stiller. In het moderne boerenland van tegenwoordig is er geen plaats meer voor grutto's, tureluurs en scholeksters. Steeds vaker zijn vogels voor hun voortbestaan aangewezen op speciale reservaten, waar boswachters en vrijwilligers hun uiterste best doen om populaties in stand te houden. Makkelijk is het niet. Ook in natuurgebieden zijn veel bedreigingen die het broedseizoen kunnen verpesten. Predatie bijvoorbeeld. Of droogte. In deze kwetsbare periode kunnen weidevogels wel wat extra hulp gebruiken. Dankzij een speciaal weidevogelfonds kunnen we een hele waslijst aan maatregelen financieren, waarmee we weidevogels een betere kans geven. En dat werkt!

Ja, ik help de weidevogels met een eenmalige donatie

Keuze m2
Mijn bijdrage

Met jouw gift financieren we maatregelen om de weidevogels te beschermen voor de toekomst

Mijn gegevens
Liever anoniem doneren? Kies dan voor het gemak van een Tikkie
Relatietype
Adres

Om uitvoering te kunnen geven aan de donatie, verwerken we jouw gegevens in onze administratie, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken de gegevens om je op de hoogte te houden over onze inspanningen voor de weidevogels in Noord-Holland. Zo kun je volgen hoe we jouw donatie inzetten en wat de resultaten zijn. Meer informatie over ons beleid t.a.v. persoonsgegevens vind je in de privacyverklaring.

Wat gaan we doen met jouw donatie?

Gerichte maatregelen vergroten kansen in het broedseizoen

Stroomraster

Elektrisch raster houdt predatoren op afstand

Eén van de grootste zorgen bij de bescherming van weidevogels is predatie. Veel vogels verliezen hun eieren en jongen aan vossen, kleine marterachtigen, reigers en kraaien. De meest beruchte jager is de vos. In één nacht kan een vos het broedseizoen voor een heel gebied om zeep helpen. Met de plaatsing van een stroomraster rondom een weidevogelreservaat, houden we vossen buiten de deur. We zetten het raster vaak langs de slootkant, zodat een vos (laag vanuit het water) de barrière moeilijk kan omzeilen. Tijdens het broedseizoen wordt het raster regelmatig door vrijwilligers nagelopen, zodat we zeker weten dat de bescherming werkt.

Plasdras

Veilig bijtanken in onder water gezet land

In februari-maart komen veel weidevogels terug van hun overwinteringsplaatsen. Ze verzamelen zich in groepen om bij te komen van de lange trek en zich voor te bereiden op het naderende broedseizoen. Dit doen ze het liefst op weilanden die (deels) onder een laagje water staan. Plasdras heet dat. Door de waterstand in een gebied flink te verhogen, zorgen we ervoor dat weidevogels makkelijker bij voedsel in de bodem kunnen. En de vogels vinden het ondiepe water prettig om de nacht door te brengen. We doen dit op grote schaal in onze reservaten (o.a. Landje van Geijsel en Fort bij Krommeniedijk ) en op kleinere percelen van andere gebieden.

Afgevlakte oevers

Makkelijk paseerbare slootkanten vol voedsel

Een sloot is een sloot. Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn? Nou, je zal maar een jonge weidevogel zijn. Vanaf de allereerste dag dat je uit het ei kruipt, moet je zelf je voedsel bij elkaar scharrelen. Amper 10 cm hoog, wankelend op veel te hoge poten zoek je een weg door een woud van gras. Totdat er een sloot opduikt. Voorheen waren dat steile afgronden waar je als pul je leven niet zeker was. Tegenwoordig gaat dat anders. In steeds meer reservaten zorgen we voor afgevlakte slootkanten. Hier is de overgang tussen land en water geleidelijk. En kunnen jonge weidevogels rondscharrelen in de slikkige grond of snel een veilige oversteek maken.

Natte greppels

Natte greppels bieden jonge vogels voedsel en variatie

Voedsel speelt een hoofdrol in het leven van een opgroeiende weidevogel. Door in het voorjaar de greppels in een weiland onder water te zetten, vergroten we het voedselaanbod aan bodemdiertjes en insecten. Met een pomp op zonne-energie wordt water uit de sloten in de greppels gebracht totdat ze overstromen en aan weerszijden lekker modderige kanten ontstaan. Dit levert niet alleen meer voedsel op, natte greppels zorgen ook voor meer variatie in vegetatie. Zo wordt het terrein geschikter voor jonge weidevogels van verschillende soorten (o.a. grutto, kievit, tureluur) in verschillende stadia van hun ontwikkeling.

Onderzoek

Betere bescherming dankzij actuele inzichten

Onze boswachter, ecologen en vrijwilligers hebben veel ervaring met het beschermen van weidevogels. Ze weten hoe de verschillende soorten zich gedragen en wat ze nodig hebben tijdens het broedseizoen. Maar de natuur is niet altijd even voorspelbaar. Soms is er aanvullend onderzoek nodig. Dan kijken we in meer detail naar het gedrag van vogels in het veld, testen we het effect van specifieke maatregelen en/of proberen we via wildcamera’s een beeld te krijgen van de predatoren. Met dergelijke onderzoeksresultaten kunnen we de bescherming van weidevogels nog slimmer en doeltreffender maken.   

Dankzij het fonds hebben we al veel kunnen doen

Een enkele gift lijkt geen verschil te kunnen maken, maar opgeteld hebben duizenden natuurliefhebbers samen al bijzondere resultaten mogelijk gemaakt. Onze boswachters nemen je mee naar de projecten.

Lees meer
Chris Rost
© Cees de Jonge

Alles voor de weidevogels in speciale reservaten

In onze weidevogelreservaten staat de natuur voorop. Wie eind mei/begin juni door Noord-Holland rijdt, herkent ze aan de hoge begroeiing van kruiden en bloemen. Terwijl de rest van de weilanden kaal zijn gemaaid en er veel stiller bij liggen, is de lucht boven onze reservaten gevuld met insecten en vogels. Tussen het wuivende gras vinden honderden kuikens van grutto, tureluur en scholekster voedsel en dekking. Ze groeien er veilig op, totdat ze klaar zijn voor hun eerste vlucht. Alles wat we hier doen, is gericht op het vergroten van het broedsucces. Met een uitgekiend natuurbeheer als solide basis. En extra maatregelen vanuit het fonds als dat nodig is.

  • Uitgesteld en gefaseerd maaibeheer waardoor jonge kuikens voldoende voedsel n bescherming tegen roofdieren houden.
  • Gebruik van ruige stalmest en vermijden van bestrijdingsmiddelen zodat de begroeiing gevarieerd is en rijk aan bloemen en insecten.
  • We zorgen voor een zo hoog mogelijke waterstand. Hierdoor blijft de bodem zacht en bodemdieren aan de oppervlakte. Zo kunnen  vogels makkelijk bij de wormen, hun belangrijkste voedselbron.

Deze prachtige vogels beschermen we met jouw donatie. Bedankt!