Klimaat

Zuiderveen / Martijn Struijf
© Martijn Struijf

Vernatten veenweides goede zaak

Op 28 juni 2019 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Met het akkoord wil het kabinet de CO2-uitstoot met 49% terugdringen in 2030 ten opzichte van 1990. Zoals overeengekomen in het Parijs-akkoord. Het klimaatakkoord zet onder andere in op een forse afname van CO2-uitstoot door de landbouwsector. Vooral de plannen voor veenweidegebieden en de plannen voor bedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden zijn voor ons relevant.
Het kabinet zet geld opzij om inspanningen die leiden tot koolstofopslag in veenweidegebieden te vergoeden. Het kabinet spreekt over koolstofcertificaten voor terreineigenaren die hun veenweidegrond vernatten, geld voor bedrijfsverplaatsing en voor bedrijfsbeëindiging voor boeren bij Natura 2000-gebieden.

Blij met certificaten

Wij zijn groot voorstander van de koolstofcertificaten. Al in 2014 opperden wij in het onderzoek Vernatten voor Veen om met carbon credits te gaan werken. Veenvernatting gaat bodemdaling tegen en zorgt er tevens voor dat koolstof wordt vastgelegd in de bodem. Met de uitgifte van carbon credits, of te wel koolstofcertificaten, wordt het financieel aantrekkelijker voor boeren om hun bedrijfsvoering aan te passen en voor natuurorganisaties financieel beter haalbaar om, daar waar afgesproken in het kader van Natuurnetwerk Nederland, landbouwgrond om te vormen naar natuur. Want het hogere waterpeil is goed voor de natuur, het landschap en de weidevogels. En zo dragen we samen bij aan de oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Onderzoek voortzetten

Wij hebben samen met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken experimenten met alternatieve teelten lopen in een veenweidegebied waar het grondwaterpeil omhoog is gezet. Dit doen wij middels een meerjarig onderzoek in het Innovatieprogramma Veen. Wij vinden het van groot belang dat de proeven de komende jaren voortgezet worden en goed gemonitord zo dat na afronding van dit onderzoek, op basis van deze en andere experimenten in Nederland beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Want op dit moment is nog onzeker of boeren ook werkelijk een alternatieve bedrijfsvoering kunnen voeren met behoud van inkomsten in veenweidegebieden met hoger waterpeil.
Met alle relevante partners in Noord-Holland blijven wij actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot van klimaatgassen te verlagen en parallel biodiversiteit een positieve impuls te geven.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.