Samen werken aan een natuurrijk IJsselmeergebied

Zicht op het IJsselmeer

Uniek gebied

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn afwisseling tussen nieuw en oud land en het grootste zoetwatermeer van West-Europa. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend zoute hart van Nederland, waarvan nog vele sporen zichtbaar zijn. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering is het zoete IJsselmeer ontstaan, met unieke natuurwaarden. Zo is het meer van groot belang voor vele trekvogels en groeien er veel waterplanten en kranswieren. Recreanten waarderen de openheid van het landschap zeer. Deze waarden worden echter bedreigd. Er is sprake van een tegennatuurlijk peilbeheer, de overgangen tussen water en land zijn vaak harde grenzen en de leefgebieden voor vissen en vogels staan onder druk. Er komen steeds meer windmolens, waardoor de open ruimte van het IJsselmeer ook in gevaar komt. Ook zijn er plannen voor drijvende zonnevelden in het water langs de IJsselmeerkust. Dit unieke gebied heeft bescherming nodig.

Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk

Als lid van de Coalitie zet Landschap Noord-Holland zich in voor behoud en herstel van dit zoetwatermeer; voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Zo wordt dankzij de Coalitie bijvoorbeeld een vismigratierivier in de Afsluitdijk aangelegd.  

Standpunt  

Als coalitie vinden we dat het gebied als één geheel benaderd moet worden. Samen met alle overheden werken we aan beheer, herstel en behoud van openheid en andere ruimtelijke kwaliteiten. We pleiten voor natuurlijke overgangen tussen land en water, met voor- en achteroevers, met rietzones, natuurvriendelijke oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil. Ook zijn voldoende broedgebieden voor vogels noodzakelijk: dat betekent aanleg van broedeilanden en bloemrijke dijken, daar waar het kan.  

We zijn voorstander van recreatieve zonering voor bijvoorbeeld kitesurfers, zodat deze activiteiten plaatsvinden op plekken waar rust en ruimte voor vogels niet verstoord worden.  

De visstand is door vermindering van de visserij langzaam aan het herstellen, maar is lang nog niet terug op het oude niveau. Daarom zijn meer openingen in de Afsluitdijk nodig, zoals de vismigratierivier en de Houtribdijk, met nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij. We vragen overheden de terugkeer van waterplanten te omarmen en stimuleren, niet als bedreiging te zien. Tot slot is het van belang dat baggeren en zandwinning in het meer op een zorgvuldige manier gebeurt, en niet overal.

Lobby  

Als Coalitie creëren we bij beleidsmakers en beslissers aandacht voor het IJsselmeergebied en de waarde voor Nederland. Daarbij hebben we ook oog voor de rijke cultuurhistorie van het gebied.

Samenwerking

De Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk is een samenwerking tussen Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en PWN 

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.