Meer ruimte voor dieren en planten in de stad

Project
Roodborst
© Els Branderhorst / Buiten-beeld

Meer ruimte voor dieren en planten in gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem wil meer soorten dieren en planten in en rond de stad. In haar ecologisch beleidsplan heeft ze de ambitie uitgesproken om de biodiversiteit te bevorderen. Spaarnelanden (het onderhoudsbedrijf voor groenbeheer in Haarlem) heeft Natuurlijke Zaken benaderd voor inbreng van ecologische kennis en ervaring om het groenbeheer zo uit te voeren dat de doelstellingen van de gemeente worden gehaald. Samen met onze opdrachtgever hebben we gezocht naar de meest kansrijke maatregelen die de biodiversiteit in Haarlem vergroten. Dit past in de ambitie van alle drie de samenwerkingspartners: samen werken we aan het vergroten van biodiversiteit en verbetering van kwaliteit van openbaar groen.

Aanpak

De uitvoering van het ecologisch groenbeheer doen we samen met Spaarnelanden. Een mooi voorbeeld van deze samenwerking zijn de tientallen projecten die we inmiddels hebben uitgevoerd. Hieronder een korte beschrijving van een aantal van deze projecten. 

 

bloemrijke graslanden
© Astrid Kant Buitenbeeld
Bloeiende bermen

 

3 Kilometer ecologische bermen

Drie kilometer aan bermen is ingezaaid met bloemzaad en bollen. De bloemen en de bollen zorgen in het vroege voorjaar voor nectar voor insecten en bijen. En natuurlijk is het een mooi gezicht, zo’n fleurige berm. Na het maaien van de bermen blijft het maaisel in Haarlem een paar dagen liggen. Het zaad valt eruit en krijgt het de kans om weer te ontkiemen. Het weghalen van het maaisel (na die paar dagen) is essentieel. Zo zorgen we namelijk voor een lagere voedselrijkdom en dit heeft weer een hogere soortenrijkdom tot gevolg. We adviseren dus niet alleen over hoe de berm moet worden ingezaaid, maar ook over het toekomstige beheer.

 

Koolmees
© Arno ten Hoeve Buitenbeeld
Koolmeesje bij nestkast

 

Meer nestkasten voor alle Haarlemse tuinen

Tijdens een voorjaarsevenement in 2018 konden Haarlemmers met korting een nestkast bestellen. Dit evenement werd georganiseerd door de Gemeente Haarlem, Spaarnelanden en Landschap Noord-Holland met als doel meer ruimte voor groen, beestjes en vogels in de stad. Nu heeft het ophangen van nestkasten alleen zin als er ook voedsel is voor de broedende vogels en de jongen. Er werd dan ook voorlichting gegeven over een groene inrichting van de tuin en de soort nestkast die de grootste kans op succes biedt. Een kast voor een kool- of pimpelmees, of misschien zelfs voor de grote bonte specht? 

 

Ijsvogelwand
© Kees Dekker
Aanleg ijsvogelwand

 

Verbetering leefomstandigheden soorten in stadsparken

In diverse parken hebben we maatregelen uitgevoerd om verschillende soorten dieren goede nestel- en voedselplekken te geven. Zo zijn  ijsvogelwanden aangelegd, poelen gegraven en heesters geplant.  Een broedplek voor de roerdomp wordt in samenwerking met vrijwilligers in stand gehouden door het opnieuw inrichten van het broedgebied en het aanleggen van riet. Bloemrijke graslanden worden begraasd door paardjes en er wordt ecologisch gemaaid. Hierdoor zijn zeldzame planten zoals de rode ogentroost weer terug te vinden. In andere parken zijn inheemse soorten als lijsterbes en meidoorn geplant die een belangrijke voedselvoorziening zijn voor vogels en insecten.

 

Vossenrasters Haarlem
© Johan Stuart
Plaatsing vossenrasters in Hekslootpolder

 

Vossenrasters in Hekslootpolder

De Hekslootpolder is nog een van de weinige plekken in Haarlem waar weidevogels voorkomen. Ter bescherming van die weidevogels tegen vossen zijn samen met vrijwilligers speciale vossenrasters geplaatst. Binnen het raster zijn grutto- kievit en tureluurpullen succesvol uitgevlogen. Op de klutenplas zijn zelfs nog nooit zoveel broedende kluten waargenomen als afgelopen jaar. Ook zitten hier visdiefjes, kokmeeuw, en tureluurs. Op uitzondering van één vos zijn er verder geen vossen doorgedrongen binnenin het raster. Het raster is 1,5 meter hoog en er staat ruim 5000 volt op.

 

Bloembollen geplant
© Els Branderhorst Buitenbeeld
Bloeiende bloembollen

 

181.600 bloembollen geplant

In de herfst 2017 zijn 181.600 bollen in de gemeente Haarlem geplant. Zo verlengen we het bloeiseizoen en wordt de periode waarin de wilde bijen en andere insecten stuifmeel en nectar kunnen vinden langer. En de wilde bijen kunnen evenals de honingbijen, zoals we allemaal weten, wel een steuntje in de rug gebruiken.

 

Jonge eendjes in de stad
© Els Branderhorst Buitenbeeld
Jonge eendjes in de gracht

 

20 Eendentrappen door de stad

Op plekken waar de kanten van bijvoorbeeld sloten, vaarten en grachten steil zijn en veel kleine zoogdieren, eenden en kikkers en padden leven, zijn houten eendentrappen aangelegd. Zo kunnen de diertjes makkelijk het water uit komen. De trappetjes zijn door de hele stad te zien. 

Frank Visbeen

Functie

Manager

Met zijn team Onderzoek en Advies zorgt Frank Visbeen voor tevreden klanten op het gebied van ecologie, landschap en cultuurhistorie. Zijn kennis van weidevogels, ganzen en natuurbeheer zet hij ook zelf actief in bij projecten. Frank is aanspreekpunt op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau voor provincie, gemeenten en het bedrijfsleven.

Neem contact op
Frank Visbeen
© Cees de Jonge

Hoe verder in 2020?

In 2020 blijven we samen met Spaarnelanden groene projecten uitvoeren voor gemeente Haarlem. Het gaat dan vooral om projecten die zich meer in de (binnen)stad bevinden. Zo gaan we weer bermen inzaaien met zaadenmengsels van planten die bijen en andere insecten aantrekken. In 2019 adviseerden wij de gemeeten over ecologisch maaibeleid en over de inpassing van busbanen. Die adviezen mogen we in 2020 uitvoeren. En in een bosplantsoen gaan we aan de slag met het aanplanten van inheemse plantensoorten.  

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven