Groen inrichtingsplan duurzaam ecologisch woningbouwproject

Project
Distelvlinder
© Nico Dekker

Landschappelijke inpassing duurzaam wonen

In de gemeente Schagen aan de Haringhuizerweg worden zestien huizen gebouwd. Het gaat om een duurzaam en ecologisch woningbouwproject waarbij woningbouw en behoud van biodiversiteit in de directe omgeving samen gaan. De woningen hebben terrassen die direct aansluiten op de landschappelijke omgeving en er is een gemeenschappelijke tuin die zoveel mogelijk als natuur moet worden ingericht. Een bijzonder project waarbij ons de vraag is gesteld een  ontwerp te maken voor de groene omgeving en een beheerplan voor beheer van die groene ruimte waarbij behoud van biodiversiteit uitgangspunt is. 

Het ontwerp

Het ontwerp (of inrichtingsplan) is klaar en daarin hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande groene omgeving. De groene omgeving grenzend aan de woningen moet hierop aansluiten en wordt ingericht met alleen inheemse soorten, zoals riet, wilgen, bloemrijk grasland en poldergras. Het ontwerp sluit aan de noordzijde aan op de voormalige ijsbaan, die nu een plas met rietkragen vormt. De rietranden komen dan ook terug in het ontwerp. Aan de zuidzijde sluit ontwerp aan op het karakter van de polder, met open sloten en grasland.

Verder worden een aantal zichtlijnen gemaakt vanaf de Haringhuizerweg naar de noordelijk gelegen rietplas. Om dit effect te versterken is een opening gemaakt in de rietplas en wordt in het verlengde hiervan een inham gegraven met rietoevers. Verder worden los en in ‘clumps’ inheemse bomen aangeplant, die het natuurlijke karakter versterken. Deze bomen zorgen ook voor privacy tussen de woningen. Incidenteel worden andere bomen geplant, zoals een walnoot op het parkeerpleintje en bestaande bomen gehandhaafd,
zoals aan de oostzijde van de kavel.

Ontwerp duurzaam inrichtingsplan schagen

Beheer van de groene ruimte

Een belangrijk aspect bij het plan is het beheer. Hiervoor is een beheerplan gemaakt waarin de volgende aspecten en adviezen zijn opgenomen:

  • De rietoevers kunnen het beste worden aangelegd met zogenaamde plasbermen, waardoor langzame verdwijning van de sloten in de omgeving wordt voorkomen. Het riet kan ’s winters gemaaid worden.
  • Verder wordt gestreefd naar een bloemrijk grasland met diverse kruidensoorten, zodat leefgebied voor vogels en insecten wordt gestimuleerd. Het grasland wordt met sinusbeheer gemaaid, dat wil zeggen dat er steeds andere banen intensiever en extensiever worden gemaaid, zodat altijd een veranderend beeld ontstaat en kruidenvegetatie zich optimaal kan ontwikkelen. Zo is er altijd voedsel voor vogels en insecten.
  • Tot slot worden enkele insectenhotels geplaatst voor wilde bijen en andere insectensoorten. Het verdient aanbeveling om zowel de ijsbaan als het woningbouwplan in gemeenschappelijk groenbeheer te nemen.

Nicky Schuurman

Functie

Projectmedewerker

Nicky Schuurman is gespecialiseerd in cultuurhistorisch onderzoek en het maken van (erf)inrichtingsplannen. Op het gebied van ruimtelijke ordening houdt zij zich ook bezig met bestemmingsplannen.

Neem contact op
Nicky Schuurman
© Cees de Jonge
cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven