Toezicht en bestuur

Scholek
© Menno Schaefer

Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taken het goedkeuren van de strategie en de jaarplannen, begrotingen, het toezien op en het controleren van de uitvoering daarvan, het adviseren van de directie, het werkgeverschap voor de directeur en externe belangenbehartiging. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak voor vier jaar en zijn voor een tweede periode van (maximaal) 4 jaar herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. Relevante nevenfuncties van de toezichthouders worden in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Ineke van Hooff, voorzitter
  • Eric Bouwmeester
  • Jeroen Huisman
  • Fedde Koster
  • Colinda Hoegee (per 18 juli 2018)

CBF

Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland. Net als Landschap Noord-Holland laten ruim 500 goede doelen zich door het CBF toetsen op strenge kwaliteitseisen. Ook onderzoekt het CBF meldingen over vermeende misstanden, en delen zij kennis. Dit voorjaar heeft het CBF onze organisatie onder verscherpt toezicht geplaatst, wegens een interne fraudezaak.

Bestuur

Eén directeur leidt Landschap Noord-Holland. De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De beloning van de directeur valt binnen de Regeling Beloning Goede Doelen en wordt jaarlijks in onze jaarrekening gepubliceerd.

Relevante nevenfuncties van directeur worden in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor de benoeming, het functioneren en de verantwoordelijkheden van de directeur en regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

 

Magazine nummer 4 2018

Vraag gratis het natuurmagazine aan. Op=op

Ontdek de Noord-Hollandse natuur. In het magazine lees je deze keer van alles over de Wadden, mezen in de tuin en vondsten op het strand. En nog veel meer! Inclusief uitneembare wandelroute (14 km) rondom het Amstelmeer.

Naar boven