Toezicht en bestuur

Scholekster
© Menno Schaefer

Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taken het goedkeuren van de strategie en de jaarplannen, begrotingen, het toezien op en het controleren van de uitvoering daarvan, het adviseren van de directie, het werkgeverschap voor de directeur en externe belangenbehartiging. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak voor vier jaar en zijn voor een tweede periode van (maximaal) 4 jaar herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden vastgesteld.

De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders. Relevante nevenfuncties van de toezichthouders worden in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht

  • Rosemarijn Dral, voorzitter
  • Jeroen Huisman
  • Fred Ruiten
  • Vera Dalm
  • Hanneke Propitius 
  • Luc Kohsiek

Bestuurder

De directeur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de realisatie van de doelstellingen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het salaris van de directeur valt binnen de Regeling Beloning Goede Doelen en wordt jaarlijks in onze jaarrekening gepubliceerd. Zie daarvoor de jaarverslagen bij Publicaties . Gebruik in de pdf de zoekfunctie om snel bij de informatie te komen.
Relevante nevenfuncties van directeur worden ook in onze jaarverslagen vermeld. Regels voor de benoeming, het functioneren en de verantwoordelijkheden van de directeur en regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten.

SBF Code voor Goed Bestuur

Deze code belichaamt de ambitie van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) om een nieuwe, uniforme standaard voor goed bestuur bij filantropische instellingen te creëren. Landschap Noord-Holland onderschrijft de principes van de SBF Code voor Goed Bestuur.

Richtlijn 650

Onze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving). Een Register Accountant controleert de jaarrekening. Publicatie gebeurt via deze website.

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M1 2024 liggend

Heb jij het lentenummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.