Stand van zaken voorgestelde natuurcompensatie afslag A9 Heiloo

Het Die
© Menno Schaefer
Datum
ma. 9 juli 2018

Natuurcompensatie onvoldoende

Landschap Noord-Holland zet zich sinds november 2014 actief en constructief in om samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Heiloo te zoeken naar mogelijkheden om de natuur die verloren gaat of aangetast wordt door de mogelijke toekomstige aanleg van de afslag A9 Heiloo op passende wijze te compenseren.

ln het voorstel voor natuurcompensatie van de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland van 1 december 2016 is voor de minimaal verplichte compensatie gekozen. Deze compensatie zal in het veld weinig extra, kwalitatieve natuur gaan opleveren. Na verschillende onsuccesvolle pogingen om de andere partijen op andere, meer groene, gedachten te brengen is Landschap Noord-Holland onlangs uit het overleg gestapt.

Voor de compensatie van 5 hectare Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt gezocht naar gronden die al in NNN gebied liggen maar nog niet zijn verworven. De gebieden waar in het voorstel voorkeur voor is, liggen allemaal onder directe invloed van de nieuw aan te leggen afslag en parallelweg. Licht, geluid, stikstof en CO2-uitstoot hebben hier direct negatieve invloed op de natuur. Al eerder noemde Landschap Noord-Holland de keuze voor compensatie in toekomstig NNN gebied "een sigaar uit eigen doos", omdat dit op termijn toch al natuur zou worden.

Landschap Noord-Holland wil zijn naam en organisatie niet verbinden aan de voorgestelde natuurcompensatie waar nu voor is gekozen. We hebben steeds gepleit voor een integrale aanpak zodat aantasting van de natuur ruimschoots zou worden gecompenseerd door kansen voor natuur, landschap en recreatie daadwerkelijk te verzilveren. Wij hebben daartoe zeer concrete voorstellen gedaan die geen luisterend oor troffen.

De gekozen compensatie past, zo meent Landschap Noord-Holland, ook niet binnen eerdere toezegging van het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Deze luidde dat 'het de insteek ís om de compensatie buiten het bestaande NNN te realiseren'. De concrete voorstellen blijken daaraan helaas niet tegemoet te komen. Daarom trekken wij ons terug uit het overleg omtrent de natuurcompensatie A9 Afslag Heiloo en zullen op dit moment geen voorgestelde gronden binnen de natuurcompensatie aankopen. Wanneer de Provincie met een aangepast voorstel komt, een compensatie die waarde toevoegt, dan zal Landschap Noord-Holland opnieuw om tafel gaan.

Meer achtergrond is hier te lezen.

 

 

cover M1 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven