Realisatie van Natuurnetwerk niet op orde

Overzicht Natuurgebied 't Zand
© Aerovista Luchtfotografie
Datum
do. 15 februari 2024

Voltooiing hard nodig

De Nederlandse natuur staat onder grote druk. Ongeveer 75% van de kwetsbare soorten en 90% van hun leefgebieden verkeert in slechte tot zeer slechte staat. Nederland heeft relatief weinig natuur en de natuurgebieden die er zijn, zijn vaak klein en niet met elkaar verbonden. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) moet dat veranderen, maar de realisatie loopt flink achter, zo blijkt uit de laatste voortgangsrapportage natuur die eind 2023 is verschenen.

Netwerk dringend nodig voor biodiversiteit

Hoe mooi is het wanneer bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden samen een netwerk vormen dat functioneert als één groot natuurgebied; robuuste natuur die tegen een stootje kan en kwetsbare planten en dieren een grotere kans hebben om te overleven. En wel zo, dat natuurgebieden ook beter met het omringende agrarisch gebied verbonden zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit. Tien jaar geleden werd in het Natuurpact afgesproken dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 klaar zou zijn. Sinds 1 januari 2011 is 48.511 hectare nieuwe natuur ingericht in Nederland. Dat is 61% van het einddoel (80.000 hectare). Er gebeurt dus wel íets, maar het is lang niet genoeg om de afspraken uit het Natuurpact na te komen. 

Vogels in de Zandpolder
© Koos Leek
Vogels in de Zandpolder

Hoe staat Noord-Holland ervoor?

Eind 2023 verscheen de negende Voortgangsrapportage Natuur. Daarin geven Provincies en het Rijk een overzicht van de voortgang van het natuurbeleid in 2022. In 2022 zijn er weer stappen gezet voor de aanleg van nieuwe natuur, maar versnelling blijft nodig om de uiteindelijke natuurdoelen te halen. Anders komt het netwerk niet – zoals afgesproken- in 2027 af. 

Noord-Holland heeft na Drenthe en Noord-Brabant met 10.077 hectare de grootste hoeveelheid nieuw in te richten natuur (na 2011) als opgave om te realiseren. Sinds 2011 is daar 5.820 hectare NNN van gerealiseerd. Samengevat moet er in vier jaar tijd nog 4.257 hectare NNN ingericht (en grotendeels nog aangekocht). Hiervan geeft de provincie aan dat 2.128 hectare niet haalbaar is (ongeveer de helft).

De landelijke politiek is aan zet

Het is aan de leden van de Tweede Kamer om het demissionaire en straks het nieuwe kabinet ertoe te bewegen het beleid wat met alle moeite in de polder is gemaakt tot uitvoering te brengen en zich zo een betrouwbare overheid te tonen want: afspraak is afspraak.

Al jaren liggen er in Brussel, Den Haag en op provinciehuizen goede plannen en afspraken om de Nederlandse natuur werkelijk te herstellen. Maar de uitvoering laat keer op keer op zich wachten. De doelen voor NNN, Natura2000, stikstofreductie en waterkwaliteit liggen glashelder op tafel. LandschappenNL en Natuurmonumenten riepen in december 2023 nog de nieuwgekozen leiders op nu werk te maken van de uitvoering van de plannen om natuur te herstellen, want de tijd van beterschap belóven is voorbij. Een combinatie van sterke, verbonden natuurgebieden en minder stikstof zal ons uit de stikstofproblematiek helpen en geeft boeren, bouwers en boswachters langjarige duidelijkheid.

Wat doen wij

Onze ambitie is om zelf 250 hectare natuurgrond aangekocht te hebben in 2027. Daarbij kijken we naar percelen die naadloos in het Natuurnetwerk Nederland passen en aansluiten bij bestaande natuurgebieden. In de afgelopen jaren hebben wij nieuwe en bestaande gronden binnen het NNN ook kunnen verwerven, dankzij 6.500 natuurliefhebbers. Zoals de Zuurvenspolder bij Bergen en Mosselwiel bij ’t Zand. Een mooi laatste voorbeeld is Zandpolder (6), vanwege de ligging tussen al ingerichte delen konden we via deze aankoop van vier hectare een aaneengesloten natuurgebied creëren. Het is belangrijk om gronden veilig te stellen, zodat er geen activiteiten meer plaatsvinden die schadelijk zijn voor de natuur. We hebben voldoende percelen met potentie op het oog. Hoewel het gaat om een bescheiden aandeel van de nog totaal te realiseren NNN-opgave, zetten we alles op alles om onze ambitie te realiseren. 

Meer lezen kan hier

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.