Oproep aan gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

Strand / Menno Schaefer
Datum
wo. 18 november 2020

Geen groot hotel in Bergen aan Zee

Vier natuurorganisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in Bergen aan Zee fors mag uitbreiden. Door de vergunning mag het relatief bescheiden hotel worden vervangen door twee nieuwe hoge gebouwen, onderling verbonden met een kelder en parkeergarage. Het nieuwe hotel tast de duinen, de natuur en het dorpskarakter van Bergen aan Zee aan. De natuurorganisaties hebben daarom een zienswijze ingediend met de oproep om het bestaande bestemmingsplan te volgen en niet buiten de grenzen van het huidige gebouw te gaan bouwen. De organisaties vinden nieuwbouw alleen acceptabel als dit in lijn is met de eigen gemeentelijke ruimtelijke visie, het huidige bestemmingsplan en als het passend bij het landschap is.

Boven op de zeereep

Waar de gemeente concludeert dat er geen belemmeringen voor het plan zijn, zien de natuurorganisaties die juist wel. Bestaande duinen worden opgehoogd en een gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) raakt bebouwd. Het hotel ligt bovendien bovenop de zeereep, de primaire waterkering. Met het oog op klimaatverandering is extra bebouwing onverstandig en ongewenst. Door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de grootschalige plannen wordt zonder expliciete instemming van de gemeenteraad afgeweken van het bestemmingsplan. En dat terwijl op grond met bestemming natuur gebouwd gaat worden, het bouwoppervlak sterk toeneemt, de bouwhoogte met tien meter omhoog gaat en er gegraven gaat worden in een aardkundig monument.

Grootste bouwproject sinds jaren

De plannen doen afbreuk aan het kustlandschap en zorgen voor verlies van waardevolle natuur. “De nieuwbouw van het hotel is het grootste bouwproject in Bergen aan Zee sinds jaren. Volgens ons is hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nu wordt de gemeenteraad buitenspel gezet, dat lijkt ons niet juist”,  aldus Martijn de Jong van Natuurmonumenten. Bergen aan Zee is in vergelijking met vrijwel alle andere badplaatsen in Nederland nog een kleinschalig dorp met veel open ruimte tussen de bebouwing. Deze unieke eigenschappen zijn goed beschreven in de structuurvisie Bergen aan Zee uit 2012. De visie is door de gemeenteraad vastgesteld en juridisch geborgd in het bestemmingsplan. De voorgenomen gebouwen tasten de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied aan en op deze manier is er volgens de organisaties geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Bovendien is er geen draagvlak voor de huidige herbouwplannen, mede gezien de elfduizend handtekeningen die tegen het plan zijn verzameld.

De natuurorganisaties hebben twee zienswijzen ingediend. Eén door Stichting Duinbehoud en één door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.