Coalitieakkoord provincie biedt mooie kansen voor natuur en landschap 

Eilandspolder landschap
© Dutchphoto
Datum
wo. 26 juli 2023

Positieve vooruitzichten in Noord-Holland

Op 6 juni 2023 werd het coalitieakkoord “Verbindend Vooruit!” van de Provincie Noord-Holland gepresenteerd door GroenLinks, PvdA, BBB en VVD. De vooruitzichten voor de inzet van de Provincie voor natuur, landschap en de groene leefomgeving de komende vier jaar zijn positief.  

Voltooien natuurnetwerk

De coalitie zet de lijn voort om het Natuur Netwerk Nederland af te ronden. In de binnenduinrand komt er zelfs 300 hectare extra NNN bij voor natuur en waterberging. Daarnaast omarmt de coalitie de stikstof-, water- en klimaatdoelen als vertrekpunt voor de urgente herinrichting van het platteland. Dat is erg goed nieuws. Minder enthousiast zijn we met het voornemen om elders 300 hectare geplande NNN te schrappen, omdat de coalitie de totale omvang van de NNN gelijk wil houden. De achteruitgang van biodiversiteit in Noord-Holland vereist in onze ogen dat we meer ruimte maken voor natuur. 

Beschermde landschappen en stikstofdoelen

We zijn blij dat de coalitie vasthoudt aan het zo waardevolle beschermingsregime van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), waardoor bouwen op die plekken niet mogelijk is. Ook het vasthouden aan de stikstofdoelen steunen wij van harte: de stikstofuitstoot moet sterk teruggedrongen en boeren krijgen hulp in de transitie naar natuur inclusieve landbouw. 

Regie pakken is nodig 

We zien de realisatie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied als de grote uitdaging voor de coalitie. Bas Rüter: “De provincie moet snel de regie pakken en de gebiedsprocessen nu in gang zetten. Aan de slag en resultaten afdwingen. Per gebied moet er snel duidelijkheid komen over de doelen op stikstof, waterkwaliteit, waterpeil en -berging en klimaat. Boswachters en boeren staan daar om te springen, zodat zij aan de slag kunnen met concrete oplossingen.” 

Klimaat

De coalitie zet het klimaatbeleid door en is voornemens de komende jaren 0,09 megaton CO2 reduceren. We juichen deze ambitie en de plannen om dit te realiseren toe, zoals verhoging van het grondwaterpeil naar 20 tot 40 centimeter onder het maaiveld, natte teelten, natuurvriendelijke oevers, goed slootbeheer en het opbrengen van klei op veengrond. Met ons natuurgebied Ilperveld en waar mogelijk ook in andere veenweidegebieden zullen wij hier onze bijdrage aan leveren. 

Duurzame energie opwekking 

We zijn positief dat de coalitie de lijn voortzet om de Regionale Energie Transitie uit te voeren en de omschakeling naar duurzame energie opwekking te maken. Wij zijn voorstander van duurzame energieopwekking uit zonne- en windenergie, met die kanttekening dat dit niet ten koste gaat van natuur en landschap. Onze visie op zon en wind is daarbij onze maatstaf. 

A8-A9

We vinden het een gemiste kans dat de verbinding A8-A9 niet definitief is geschrapt, ondanks dat ICOMOS in 2022 het vernietigende advies uitbracht over deze snelwegplannen. Het project kost een miljard, om over stikstofuitstoot bij aanleg en (vooral) gebruik nog niet te spreken. Het maakt realisatie van de weg zeer onwaarschijnlijk. We zijn wel te spreken over een alternatieve oplossing die de coalitie wil ontwikkelen om de verkeers- en gezondheidsproblematiek voor de inwoners van Krommenie en Assendelft op te lossen.  

Aanpak fauna

Faunabeheer staat ook op de agenda van de coalitie met in het bijzonder aandacht voor de grote groepen ganzen die schade aan de natuur en weidevogelgebieden veroorzaken. Het zwaartepunt ligt daarbij op preventie. We weten uit ervaring dat preventie alleen echter onvoldoende is om sterk groeiende ganzenpopulaties terug te dringen. De meeste kans van slagen heeft een combinatie van maatregelen, waarbij àlle partijen in de provincie met elkaar samenwerken.   

Invasieve exoten de baas worden

Het te ontwikkelen bestrijdingsprogramma tegen invasieve exoten, die een bedreiging zijn voor de biodiversiteit en schade kunnen veroorzaken is in onze ogen hard nodig om soorten als japanse duizendknoop, perzische berenklauw of rimpelroos, die inheemse soorten overwoekeren en wegdrukken, te bestrijden. 

Aan de slag 

We kijken ernaar uit om met de nieuwe coalitie aan de slag te gaan. Een belangrijk hoofdstuk daarin is de samenwerking in de vele gebiedsprocessen waarin alle belanghebbenden aan tafel zitten om samen en met een integrale aanpak de doelen voor natuur, stikstof, water, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed, recreatie klimaat te behalen. Samen maken we Noord-Holland mooier! 

cover M2 2024

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M2 2024 liggend

Heb jij het zomernummer al?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.