Nieuws

Actuele ontwikkelingen

Veldsymposium zorgt voor veel inspiratie.

Adaptatie aan het veranderende klimaat wordt steeds belangrijker. Zo langzamerhand begint iedereen de noodzaak daarvan in te zien. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland begonnen daarom in 2014 met een zoektocht naar nieuwe oplossingen voor het klimaatbestendig maken van de Groot Limmerpolder bij Castricum. Dit deden we met alle gebiedspartners, waaronder de agrariërs en de LTO. Dit leverde veel nieuwe inzichten op en goede ideeën. Tijdens een veldsymposium op 26 juni 2014 werd er verslag gedaan van deze zoektocht. Het kennisdocument en het inspiratieboek zijn hier te downloaden.

'Reuzenpanty' zorgt voor schoner water in gebied 

Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft samen met de gemeente Castricum en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in februari 2014 de allereerste vuilfuik van Nederland geplaatst aan de Schulpstet in Castricum. De vuilfuik is een filter in de vorm van een reusachtige panty, die aan de rand van een rioolbuis hangt om rioolrestanten in sloten te voorkomen.

Na hevige regenbuien lopen riolen soms over waardoor allerlei rioolrestanten zoals papierrestanten, bladeren en ander zwerfvuil in sloten en vaarten terecht komen. De Schulpvaart is recent ingericht als ecologische zone en wordt gebruikt als kanoroute. De Vuilfuik moet dit ook bij hevige regen schoonhouden. De Vuilfuik is circa 90% voordeliger dan een bassin die tot nu toe wordt toegepast bij riooloverstorten.

Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Bert Meijer, wethouder van de gemeente Castricum nemen de vuilfuik in gebruik.
 

Opening eerste fase

Op 26 juni 2013 werd de eerste fase van de Schoonwatervallei officieel in gebruik genomen. Onder leiding van 'Jac. P. Thijsse' werden de 70 gasten langs werklocaties geleid. Deskundigen vertelden over het project. Aan het eind van de middag sloot gedeputeerde Jaap Bond zich aan en volgde er een officiële afsluiting (foto rechtsboven).

Projectleider Els Zwartendijk, Jac. P Thijsse en wethouder Mosk van Castricum. Foto's Kees de Gooijer.

Vogels ontdekken schone water Diepe Sloot

Vogelaars van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland ontdekte op 3 april 2013 een waterspreeuw in de Diepe Sloot. Het is opmerkelijk dat deze zeldzame vogelsoort er opduikt in het eerste jaar na het opknappen van de sloot. De vogelaars noemen dit een mooi succesje voor de ecologische facelift. Ook een witgat en een grote gele kwikstaart werden er waargenomen.
PWN verwijderde de dikke baggerlaag (1 à 1,5 m dik) uit de Diepe Sloot in de duinen. Om te voorkomen dat de sloot extra water gaat onttrekken aan de duinen, is de sloot opgevuld met schoon duinzand. Lees hier meer informatie.

Werk bij het Zeerijdtsdijkje en de Bleumerweg in Bakkum

Vanaf 1 oktober werkt Aannemer Roelofsen uit Zuid-Schermer hier aan de Schoonwatervallei. De bestaande duinrel is geaccentueerd en een pijp zorgt voor een overkluizing van een PWN-waterleiding. Een grote schuur is afgebroken en de weg naar de schuur wordt opgeruimd als het werk klaar is. Er worden poelen opgeschoond tot op het schone zand en een overstort geplaatst.

Langs de Bleumerweg wordt een perceel afgeplagd. Als de voedselrijke bovenlaag is verwijderd en het land natter is ontstaan er veel kansen voor kwetsbare duinrandvegetatie, zoals dotterbloemen. In een ander perceel wordt een ondiepe waterpartij gegraven. De aannemer plaatst de vrijgekomen grond eerst in depot. In week 43 t/m 45 vindt het afvoeren plaats via de Bleumerweg. Er zijn in overleg met de bewoners maatregelen getroffen om overlast te beperken. Langs het Jan Miessenlaantje komt een duiker.

De werkzaamheden hebben te maken met het schoner maken van het water door de schoonwaterstroom te scheiden van de voedselrijke waterstroom. En door de maatregelen houden we water beter vast in het gebied. Dagelijks bezoeken  archeologen uit Castricum het werk.

Werk in het Oosterveld bij Limmen

Hier begon op 1 oktober 2012 aannemer GP Groot met het werk. Tussen Limmen en de A9 worden diverse percelen afgeplagd. Hier kan straks op vochtige percelen een zeldzame schraalland vegetatie ontstaan. De grond wordt in depot gezet en later bij vorst afgevoerd. Langs de Schulpvaart worden de oevers afgevlakt. Dit biedt ruimte aan het water en zorgt voor een mooie overgang van water naar land waar zich allerlei planten en dieren kunnen vestigen. Dit komt ook de waterkwaliteit ten goed. Op sommige plekken is een onderwaterbeschoeiing (met doorlaten voor vis) nodig om de natuurvriendelijke oevers te maken. Op 3 plaatsen komen kleine weidemolentjes te staan die binnen een kade land op het water zetten. Het water dat zo vastgehouden wordt in het gebied, kan bij waterschaarste gebruikt worden. Het werk hier vindt plaats in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Werk rond Het Die bij Akersloot

Hier start het werk op 22 oktober 2012. Hier komen op een aantal percelen lage kades. Daarbinnen blijft het water op het land staan. Dit vasthouden van regenwater is één van de doelstellingen van de Schonwatervallei.

Aanleg waterbergingen langs Schulpvaart

In november start Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de aanleg van twee waterbergingen langs de Schulpvaart. Lees hier meer over dit project. Hieronder de brief waarmee de omwonenden zijn ingelicht over de start van de werkzaamheden in november 2012.

Folder beschikbaar

De folder over de Schoonwatervallei laat zien wat de droom is van Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Klik hier en vraag de folder aan.