Planning en organisatie

Wat gebeurde wanneer?

2004 - In beheer nemen van de Noordduinen door Landschap Noord-Holland
2005 - Stoppen schietoefeningen bij Falga en Botgat
2008 - Aankopen van de enclaves Botgat en Falga door Landschap Noord-Holland
Najaar 2010 - Start opruimen betonnen schietbanen
Januari 2011 - Uitzeven van grind en puin oude schietbanen
Najaar 2012 - Hervatten werkzaamheden door Aannemer Schadenberg
December 2012 - Open maken van dichtgegroeide duinrel bij het Henstenpad
Januari 2013 - Weghalen lelijke afrastering rond zgn. PWN-duinen ten westen van Donkere Duinen
Juni 2013 - Slotsymposium
Oktober 2013 - Afronding project

Organisatie

Landschap Noord-Holland was de opdrachtgever en Agens raadgevend buro uit Hoorn deed de projectleiding.

Natura 2000

De staatssecretaris van EZ heeft voor Nederland 166 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest (31%) is land. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.
Vrijwel alle duingebieden in Nederland zijn vanwege hun bijzondere waarde voor de natuur, aangewezen als Natura 2000-gebied.