Wat is PNI?

Voor een goede onderbouwing van het Europese, landelijke en provinciale natuurbeleid zijn gegevens over flora en fauna onontbeerlijk. De belangrijkste onderdelen binnen het provinciale beleidsveld natuur, waarvoor het essentieel is te beschikken over adequate natuurinformatie zijn: Natuur Netwerk Nederland (NNN), ecologische verbindingszones, Natura 2000, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), soortenbeleid/leefgebiedenbenadering, weidevogelbeleid, de ontwikkeling van de biodiversiteitgraadmeter, monitoring en doelbereik Programma Groen, vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet en het ruimtelijk beleid (structuurvisie, ruimtelijke verordening).

Voor meer variatie in de natuur

De informatiebehoefte van de provincie sluit aan bij één van de doelen van Landschap Noord-Holland, namelijk het uitvoeren van onderzoek en monitoring, verzamelen van natuurgegevens en het op een aantrekkelijke manier publiceren van natuurinformatie. Op die wijze draagt het Landschap bij aan de kennis en beleidsontwikkeling over de variatie aan natuur en landschap in Noord-Holland.