Nieuwe natuur

Bodemdaling is slecht voor de natuur in de veenweidengebieden. Het veenpakket verliest zijn sponswerking en daarmee zijn waterregulerend vermogen bij zware regenval. Door de afbraak van veen ontstaat veel bagger, dat het water troebel maakt. Voedingsstoffen die uit het veen vrijkomen dragen bij aan de vermesting van water en bodem. Bijzondere planten en dieren verdwijnen, de biodiversiteit gaat achteruit. De afbraak van veen in de Nederlandse veenweiden brengt jaarlijks evenveel van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer als 1,5 miljoen auto’s.

Ilperveld Natura 2000 gebied

Het Ilperveld is aangewezen tot een uniek, Europees beschermd Natura 2000 gebied. Samen met Oostzanerveld Twiske en Varkensland. Een bijzonder gebied waar veel vogels broeden, tot rust komen of overwinteren. En met zeldzame moerasvegetaties, zoogdieren en vissen. Met trots hebben we het beheer van dit bijzondere gebied opgepakt en zijn we aan de slag gegaan met de uitbreidingsdoelstellingen zoals die zijn voorgeschreven.

Kennis in eigen huis

De kennis hiervoor hebben we grotendeels zelf in huis. Voor kennis die we nog missen, en elders niet aanwezig is, doen we zelf onderzoek. Zo was er weinig bekend over het gedrag van de roerdomp en de noordse woelmuis. En doen we, naast het onderzoek voor herstel van veenweiden, onderzoek naar behoud van de uiterst zeldzame veenmosorchis. Want dit bijzondere plantje wordt met uitsterven bedreigd.