Aanverwante projecten

STW onderzoek: PeatCap Volgermeer

Onderzoeksproject van Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen naar de mogelijkheden om veenvorming te benutten als duurzame natuurlijke afdichting van voormalige stortlocaties. Bovenop de saneringen in de Volgermeerpolder zijn sawa’s aangelegd waarin zich veen moet gaan ontwikkelen. Sinds 2011 wordt onderzoek gedaan naar welke soorten het meest effectief zijn, wat de invloed is van waterkwaliteit, en welk bodemtype het meest geschikt is (zand, veen of klei).
 

OBN onderzoek: Verbrakking - bedreiging of kans?

Onderzoeksproject van Onderzoekscentrum B-ware en Radboud Universiteit Nijmegen naar de effecten van het herverbrakken op water- en bodemkwaliteit en de kansen voor natuur. In het Ilperveld vinden sinds 2010 veldexperimenten plaats met cilinders. Binnen de cilinders is de waterkolom in verschillende mate verbrakt. Nutriënten in bodem en water worden gemonitord, evenals de effecten op veenafbraak en broeikasgasemissies. 
  

Project Moosgrün: Veenmosfarming als vorm van natte landbouw (Noord-Duitsland)

Praktijkexperiment naar de mogelijkheden van natte landbouw (paludicultuur) op hervernat veen. Veenmos wordt gekweekt op voormalig ontwaterd veengrasland. Het veenmos wordt geoogst en gebruikt als vervangend substraat voor potgrond. Daarmee worden inkomsten gegenereerd door verkoop van een oogstbaar product en is het afgraven van turf (fossiel veen) niet meer nodig.
 

Kennis voor Klimaat – Veenweiden: Opties voor Regionale Adaptatiestrategien (ORAS)

Een handleiding met als doel te faciliteren bij het onderkennen van knelpunten in de Nederlandse veenweidegebieden die (mede) het gevolg zijn van klimaatverandering. De website biedt een kennisoverzicht en achtergrondinformatie bij het verkennen van pakketten van maatregelen als mogelijke adaptatie aan ongewenste ontwikkelingen.