Soortenbescherming

De regeling stopt

Tot halverwege 2017 kon men geld aanvragen om soorten te beschermen. Nu is het potje echter leeg. Ook heel jammer is dat de regeling stopt. We betreuren het besluit van de provincie Noord-Holland om de Soortenregeling niet verder voort te zetten. 

Voor wie was de regeling soortenbescherming bedoeld?

Particuliere grondeigenaren, agrariërs, belangenorganisaties, zoals agrarische natuurverenigingen, vrijwilligersgroepen, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en terreinbeherende organisaties kwamen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Wel moeten zij eigenaar of duurzaam beheerder zijn van het terrein waar de beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Nieuw in 2017

Nieuw toegevoegde soorten in 2017 zijn de argusvlinder en de tapuit. Beide zijn als prioritair aangemerkt, wat betekent dat u tot maximaal 80% tegemoet kan worden gekomen in uw aanvraag. Voorbeelden van maatregelen voor beide soorten zijn:

Argusvlinder

  • Kleinschalig plaggen ivm inzaaien waardplanten/kruidenrijk grasland (let wel op vervolgbeheer)
  • Creëren verticale, snel opwarmende structuren voor microklimaat (muurtjes, speciale hekken, boomstronken e.d.)

Tapuit

  • Kunstnesten
  • Nestbescherming (gaas voor bestaande nesten)
  • Creëren kale plekken in de duinen tbv kleine verstuivingen, zandige pioniersvegetaties, bij voorrang in de buurt van bestaande broedpopulaties (maaien, verwijderen bosjes en struwelen, ondiep plaggen)
  • Vrijmaken stuifkuilen
  • (eea tbv vestiging konijnen, waarvan tapuit profiteert)
  • Zorgen voor afgestemde begrazing
  • Zorgen juiste voedselaanbod in juiste periode (rozen en wilgen bv)
  • Creëren uitkijkposten als kleine bosjes en geïsoleerde struiken

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uitgevoerde projecten

Zie het filmpje hieronder over de aanleg van een oeverzwaluwwand. De instructie voor de aanleg van zo'n zwaluwwand vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

 

 

Een oase van rust in nieuwe wijk

De bewonersvereniging Roockershuyspark uit Tuitjenhorn stak in 2014 de koppen bij elkaar en kwam tot een ontwerp voor een heerlijk buurtpark: De Tuin van Heden. Een gedurfd plan. Een begraasde weide werd omgetoverd tot een park met ruimte voor ontspanning, karakteristieke bomen, planten en beschermde dieren. Met een bijdrage uit de Soortenregelingen plantten de bewoners er bloeiende heesters, bomen en vaste planten, als voedselbronnen voor bijen. Ze plaatsten een insectenhotel en legden onbegroeide, aarden steilwandjes aan. De aanplant van fruitbomen, knotwilgen, besdragende heesters en de aanleg van een natuurvriendelijke oever maakten het ontwerp compleet en werden oa gefinancieerd uit de Landschapselementenregeling. Meer info: www.roockershuyspark.nl

Een mooie nestplek voor ijsvogels

De familie Möller uit Bergen wilde op haar erf in het buitengebied meer ruimte geven aan kwetsbare dieren en bijzondere planten. De ijsvogels in de omgeving verdienden een mooie nestelplek, vonden zij. Voor de aanleg van twee plasdrasoevers en een natuurlijke ijsvogelwand ontving de familie een bijdrage uit de Soortenregeling. En met succes: de ijsvogelwand is aangelegd en er is al een broedend paartje ijsvogels gesignaleerd. De familie hoopt dat bittervoorns, de waterspitsmuizen, de noordse woelmuizen en dotterbloemen de oever gaan ontdekken als goed leefgebied. Met een financiering vanuit de Landschapselementenregeling kon de familie Möller de streekeigen beplanting op het erf in oude luister herstellen.