Help de boerenlandvogels

Vogels zijn in het boerenland afhankelijk van mensen

Het boerenland wordt leger en stiller. Grutto, veldleeuwerik, boerenzwaluw, patrijs en ringmus laten zich steeds minder zien. Terwijl het met de stadsvogels en de vogels in natuurgebieden redelijk goed gaat, nemen de boerenlandvogels op het platteland sterk af. De precieze oorzaken weten we nog niet, ook al signaleren we een samenhang met grootschalige landinrichting en intensievere landbouw. Landschap Noord-Holland zet alle zeilen bij om de oorzaken te achterhalen. Met z’n allen - natuurorganisaties, overheden, agrariërs en vrijwilligers – zetten we ons in om de vogels voor het boerenland te behouden. Iedereen kan helpen. We hebben voor jong en oud mooie klussen. Stuur ons een mail als u iets wilt doen voor boerenlandvogels. Als u weidevogelbeschermer wilt worden download dan hier het formulier.

Dit zijn de vogels waar het om gaat:

Weidevogels

Gele kwikstaart
Graspieper
Grutto
Kemphaan
Kievit
Krakeend
Kuifeend
Scholekster
Slobeend
Tureluur
Veldleeuwerik
Watersnip
Wintertaling
Zomertaling
Zwarte stern

Akkervogels

Gele kwikstaart
Kievit
Kneu
Patrijs
Scholekster
Veldleeuwerik

Vogels van boerenerven en hagen in het boerenland

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Braamsluiper
Grauwe vliegenvanger
Grote lijster
Keep
Kerkuil
Kneu
Ransuil
Ringmus
Spotvogel
Spreeuw
Torenvalk
Zomertortel

Overwinteraars en doortrekkers op het boerenland

Kleine zwaan
Ruigpootbuizerd
Velduil
Wulp