Uniek landbouwexperiment met natte veeteelt van start in Laag-Holland

< terug naar overzicht
3 oktober 2017

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden start in Laag-Holland (Assendelft) een agrarisch experiment op een eerste pilot locatie, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling (met maar liefst 90%) samen gaan.

Op 6 oktober a.s. geeft gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland met het planten van de eerste lisdodden het officiële startsein, voor een experiment van vijf jaar waarbij duidelijk moet worden of deze vorm van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief is voor de landbouw in Laag Holland. Het experiment is ondergebracht in het IPV (Innovatie Programma Veen).

De start van de eerste experimenten


Als initiatiefnemers van het Innovatieprogramma Veen (IPV) sloten, agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en Landschap Noord-Holland onlangs met melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft een samenwerking. Kramer gaat op zijn land, en op pachtland van Landschap Noord-Holland, de komende vijf jaar experimenteren met veeteelt in natte omstandigheden. Hiervoor worden binnenkort drukdrains aangelegd, waarmee Kramer zelf het grondwaterpeil kan beheersen. Kramer past dit in zijn bedrijfsvoering in op bijna 18 hectare met drukdrains, zowel op huiskavel als veldkavel.

Uniek in Nederland

Het Innovatie Programma Veen onderscheidt zich van andere veenprogramma’s in Nederland door een intensieve samenwerking met agrariërs die op hun eigen bedrijf ervaring op gaan doen met veeteelt in natte omstandigheden. Daarnaast biedt het programma tal van duurzame kansen voor allerlei andere ondernemers (zogenaamde circulaire economie). Ook het waterbeheer op de agrarische bedrijven is anders geregeld met peil gestuurde drugdrains. Een aantal kennisinstituten (WUR en B-Ware) onderzoekt nauwkeurig de ondernemingsmogelijkheden met maximale klimaatwinst en de mogelijkheden voor ontwikkeling van ketens van boer naar consument. Waarbij unieke producten worden gemaakt: bouwmaterialen, eiwitproducten, veevoer, verpakkingsmaterialen etc. En allemaal 100% afbreekbaar.

Welke oplossingen biedt het Innovatie Programma Veen?

Het Innovatie Programma Veen is een programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad. En is een zoektocht naar een duurzaam landgebruik waarbij onder natte omstandigheden een agrarisch rendabele bedrijfsvoering mogelijk is. Daarmee koppelt het programma een oplossing voor de bodemdaling aan economisch perspectief voor de melkveehouderij en wordt ook gekeken naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap.

Meer lezen over het Innovatie Programma Veen? Kijk dan op de projectwebsite.