Teken petitie Aanvalsplan Grutto

Jonge grutto's / Menno Schaefer
© Menno Schaefer

Grutto dreigt te verdwijnen uit Nederland

Het is code rood voor de grutto. Ondanks dat de grutto vijf jaar geleden werd uitgeroepen tot onze nationale vogel, is de situatie alleen maar verslechterd. Sinds 1970 zijn we ruim 70% van onze grutto’s kwijtgeraakt doordat het aantal jongen dat uitvliegt te laag is om de oude vogels in aantal te vervangen. Als we deze trend niet weten te keren dan zijn we de grutto straks definitief kwijt en in hun kielzog ook grote aantallen kievit, scholekster, veldleeuwerik en andere boerenlandvogels. De Balans Boerenlandvogels die eind 2020 uitkwam laat dat duidelijk zien.  

Grote gebieden nodig waar de grutto centraal staat

Nederland draagt internationaal, en Noord-Holland nationaal als tweede weidevogelprovincie een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van de grutto. Die verantwoordelijkheid voelen we ook bij Landschap Noord-Holland. We hebben de achteruitgang helaas ook in onze eigen gebieden moeten vaststellen. We zijn ervan overtuigd dat de zorg voor weidevogels over een andere boeg moet. Alleen: hoe dan? 

Om het verschil te maken zijn grote open gebieden nodig, met natuur en natuurrijk boerenland. Met een hoog waterpeil, een lagere vee dichtheid en aangepast agrarisch beheer, waarbij laat in het seizoen wordt gemaaid, ruige mest gebruikt wordt in plaats van drijfmest en de weilanden kruidenrijk zijn. Per gebied moet bekeken worden hoe de predatiedruk teruggebracht kan worden, zodat er minder eieren en jonge vogels door roofdieren worden opgegeten. In essentie weten we natuurlijk al lang waar weidevogels behoefte aan hebben. Het is nu een kwestie van het in praktijk brengen en de praktische details uitwerken. 

Grutto
© Astrid Kant - Buiten-Beeld

Samen optrekken onder regie overheid

De praktijk om de grutto te redden is uitgewerkt in het Aanvalsplan Grutto. Initiatiefnemer Pieter Winsemius (oud-minister van VROM) heeft dit plan op woensdag 18 november 2020 samen met vogelbescherming Nederland aangeboden aan minister van Landbouw Carola Schouten. Dit is een nationaal actieplan om de weidevogels te redden. Met voorstellen voor verduurzamen van de landbouw, en met verdienmodellen die de boer ondersteunen in de omslag naar een andere, natuur inclusieve wijze van landbouwbedrijven. Maar óók en vooral om schaalgrootte. De redding maakt alleen kans van slagen bij uitvoering op landschapsniveau. 

Overheden, rijk en provincie, moeten nu de regie nemen, om samen met boeren en natuurbeschermers, de weidevogels voor Nederland te behouden. Daar zijn stevige maatregelen en extra middelen voor nodig. Voor de overheid betekent uitvoering van dit plan een jaarlijkse investering van 40 miljoen euro en een eenmalige investering van 35 miljoen verspreid over meerdere jaren. De focus hierin ligt op dertig grote weidevogelgebieden van elk zo’n duizend hectare. Samen met boeren en natuurorganisaties selecteren de weidevogelprovincies de beste gebieden. Vervolgens is voor elk gebied een aanpak nodig waarin deskundigen, boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers samen optrekken.  

Wat wij doen in onze weidevogelreservaten

Landschap Noord-Holland staat vierkant achter dit plan en zal doen wat in haar vermogen ligt. Momenteel zijn we bezig met een inventarisatie van onze weidevogelreservaten in eigendom om te bepalen welke van deze gebieden de potentie hebben om één van deze dertig aaneengesloten weidevogelgebieden te worden. Tegelijkertijd doen onze boswachters en vrijwilligers hun uiterste best om de populaties in al onze weidevogelreservaten in stand te houden. We nemen allerlei maatregelen om de grutto een betere kans te geven. Diverse terreinen zijn ingericht met plasdras of oevers zijn afgevlakt om zodat de pullen makkelijker voedsel vinden. Predatoren worden buitengehouden door het plaatsen van elektrische stroom draadrasters. En we doen onderzoek naar het effect van maatregelen op het broedsucces om onze maatregelen verder aan te scherpen. Verder is het in de afgelopen jaren van grote droogte zeer belangrijk gebleken om het waterpeil te verhogen. Door het installeren van waterpompen hebben we greppels en percelen vernat zodat er voldoende voedsel is. We werken hier steeds vaker samen met de agrariërs om gezamenlijk tot oplossingen te komen.  

Teken petitie 

Steun het Aanvalsplan Grutto door de petitie te tekenen, waarmee we de nieuwe regering oproepen dit plan op te nemen in het regeerakkoord. Het kabinet moet nu stevige maatregelen nemen, voordat het te laat is. Alleen samen kunnen we de weidevogels redden! 

Teken petitie

Het aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Het is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld. 

Nienke Kwikkel

Functie

Programmamanager Betrekken bij Groen

Nienke is expert in natuurbetrokkenheid. Als ecoloog tijdens haar studie gespecialiseerd in ‘leren voor duurzame ontwikkeling’ èn natuur- en milieueducatie. Haar ervaring met kwaliteitsverbetering, burgerparticipatie en trainingsprogramma’s zet ze in voor het programma Betrekken bij Groen. Ze combineert haar rol als programmamanager met projectleiderschap Boerenlandvogels.

 

Nienke Kwikkel
© Landschap Noord-Holland
cover Magazine2 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven