Slotsymposium Omhoog met het Veen: bodemdaling in veengebieden is te stoppen

< terug naar overzicht
12 oktober 2017

Vier jaar lang zocht Landschap Noord-Holland naar een oplossing voor het probleem van de dalende bodems en het vrijkomen van CO2 in veengebieden. In het Ilperveld, vlakbij Amsterdam, werd een 8 ha groot onderzoeksgebied ingericht. Onderzoekers van Landschap Noord-Holland en de Radboud Universiteit uit Nijmegen deden hier onderzoek. 

Op 12 oktober 2017 werden de resultaten gepresenteerd tijdens een slotsymposium in het Ilperveld. De conclusie: bodemdaling is te stoppen door veenmos te laten groeien op natte stukken voormalige landbouwgrond. Op grote delen van de proeflocatie groeien na 3,5 jaar veenvormende planten. De veenmossen hebben op sommige plekken al kussens van 7 centimeter dikte gevormd. Ook hebben de veenmossen spontaan nieuwe locaties gekoloniseerd en de uitstoot van broeikasgassen daalt sterk. De onderzoekers zijn blij verrast met de resultaten.

De veenbodem in grote delen van Nederland is in duizenden jaren opgebouwd vooral door de groei van veenmos. Het was dus ook de kunst het als gevoelig bekendstaande veenmos weer te laten groeien. Vooral het uitstrooien van klein gemaakte veenmosplantjes werkte het beste.

De bodemdaling is met een stijgende zeespiegel een steeds groter probleem, maar niet het enige. Een inklinkende bodem stoot ook veel broeikasgassen uit. Kooldioxide, maar ook methaan. Op de onderzoekslocatie bleek uit de metingen dat het vrijkomen van broeikasgassen sterk verminderd als het veenmos goed aanslaat. De veenmossen leggen zelfs koolstof vast.

De resultaten van het onderzoek worden al gebruikt voor een volgend project: het Innovatieprogramma Veen. Hiermee proberen agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Maar nu op veel grotere schaal. Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend onderwaterdrains aangesloten op een pompput. Bovendien wordt in een waterrijk proefveld in teeltvakken de productie van natte gewassen geïntroduceerd. Doel is met natte teelten een economische basis voor de landbouw te vinden in de veengebieden. En zo de bodemdaling en uitstoot van broeigassen te stoppen. Vooral in Duitsland zijn al goede resultaten behaald met de teelt van lisdodde.

Meer informatie:

omhoogmethetveen.nl (Hier staan ook de presentaties van de sprekers)

innovatieprogrammaveen.nl