Onderhoudsbeurt Landje van Geijsel 

Uitzicht op de onder water gezette weilanden van het Landje van Geijsel
© Dutchphoto
Datum
ma. 9 augustus 2021

In de zomer van 2021 

Duizenden grutto’s vonden ook dit voorjaar weer het Landje van Geijsel op hun tocht, vooral om te rusten en op te vetten voor het broedseizoen. Om ervoor te zorgen dat deze vogels ook in de toekomst deze plek kunnen blijven gebruiken, zijn er deze zomer werkzaamheden gestart. Aannemer Roelofsen voert het werk uit. Nadat de vogels zijn uitgebroed, is zoals elk jaar eerst gestart met het maaiwerk. Vervolgens zijn de sloten terug op diepte gebracht (baggeren), slootkanten hersteld en is een onderhoudspad aangelegd. Het pad wordt nog afgewerkt zodat er weer gras op gaat groeien, er zullen nog hekken worden geplaatst en de bagger zal nog worden geëgaliseerd. 

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?  

De grutto’s gebruiken het geïnundeerde Landje als slaap- en opvetplaats; belangrijke eis die ze daarbij stellen is dat het gebied voldoende open is. In de afgelopen jaren ontwikkelde zich deels in het Landje onbedoeld steeds meer moerasvegetatie, waaronder grote velden liesgras. Als dit doorzet, dan lopen we (onaanvaardbaar) risico dat het Landje op termijn haar aantrekkingskracht voor de grutto verliest. Om het Landje duurzaam voor de grutto te behouden kiezen we ervoor om terug te gaan naar het beheer en onderhoud zoals Jan Geijsel dit tot omstreeks 2016 met groot succes heeft gedaan.  

Om welke werkzaamheden gaat het? 

Om de openheid duurzaam in stand houden maaien we. Oevers die zijn uitgezakt of verruigd gaan we herstellen zodat er een goed ontwikkelde oevervegetatie ontstaat, met zo min mogelijk verruiging. Een deel van de sloten is erg ondiep geworden in de laatste jaren; deze baggeren we weer op diepte zodat het water goed kan doorstromen en de waterkwaliteit verbetert.    

We leggen een groen onderhoudspad aan, om alle percelen ook in de toekomst bereikbaar te houden nu Jan Geijsel de percelen niet meer gebruikt. Sinds 2016 vindt op het Landje in principe geen onderbemaling meer plaats. Dit zorgt ervoor dat het Landje jaarrond relatief nat blijft, er zo min mogelijk fosfaat om het omliggende polderwater wordt gepompt en bodemdaling zoveel mogelijk wordt beperkt. Het pad zorgt ervoor dat onderhoud ook onder deze relatief natte condities mogelijk blijft. We vinden het belangrijk het karakter van het Landje zo min mogelijk aan te tasten. Daarom wordt het pad ingezaaid met gras. In de toekomst zal het te zien zijn als een lichte verhoging in het maaiveld die opgaat in de omgeving. Schapen kunnen het pad gebruiken als droge rustplaats.  

Monitoring herstel grasland 

Natuurlijk gaan we het herstel van het grasland nauwgezet volgen! In 2021 is een 0-opname van de vegetatie gemaakt. Ongewenst zijn moerrassoorten zoals liesgras, rietgras en pitrus. Gewenste soorten zijn graslandsoorten zoals kamgras, beemdlangbloem, timoteegras, gestreepte witbol, pinksterbloem, rode klaver / witte klaver.  

Aanpassen inlaat en stuw Amstelzijweg  

In de tweede helft van 2021 of begin 2022 past Waternet de stuw op de hoek van de Amstelzijweg aan en wordt een pomp geplaatst om water te kunnen inlaten om het Landje onder water te kunnen (blijven) zetten. In de toekomst wordt het water niet meer uit de boezem via het erf van de familie Geijsel ingelaten.  

Jocelyn de Kwant

Functie

Senior boswachter Forten & Buitenplaatsen

Jocelyn haar passie ligt niet alleen bij forten en buitenplaatsen, maar ook bij de natuurgebieden rondom Amsterdam: stuk voor stuk bijzondere terreinen en zo verschillend! Van wilde stadsnatuur tot aan mooie landgoederen. Daar houdt zij toezicht, maakt beheerplannen, werkt samen met vrijwilligers, pachters, gemeenten en partnerorganisaties om die Noord-Hollandse natuur nog sterker te maken!

Neem contact op
Grutto
© Marcel van Kammen / Nature in Stock
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven