Maatschappelijke organisaties pleiten voor behoud van groene long tussen de A8 en A9

< terug naar overzicht
18 juni 2018

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.

Het gebied ligt als een groene corridor tussen het verstedelijkte zone Haarlem - Alkmaar en verstedelijkte zone Amsterdam – Zaanstad. Grote projecten die hier zijn voorzien, zoals de aansluiting van de A8 op de A9, de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters en verdere stedelijke uitbreiding, hebben ingrijpende onomkeerbare gevolgen voor het landschap. De vijf ‘groene’ organisaties, die nu de handen ineen slaan, zien betere oplossingen dan voorgesteld. Ze noemen de benadering van Gedeputeerde Staten te eenzijdig. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid en kwaliteiten van het gebied.

Icomos, hèt adviesorgaan van UNESCO over het Werelderfgoed onderzocht de plannen van de snelwegaanleg dwars door het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en concludeerde recentelijk een ontoelaatbare aantasting en sommeerde de plannen terug naar de tekentafel.

Desondanks sprak Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland eind mei haar voorkeur uit voor een Golfbaanvariant, als beste verbinding tussen de A8 en A9. Gedeputeerde Staten is voornemens een landschapsplan te maken voor de inpassing van die Golfbaanvariant in de Stelling van Amsterdam en vraagt Provinciale Staten om voor de zomer positief te besluiten over de voorkeursvariant èn het landschapsplan.

De groene organisaties vinden deze aanpak geen recht doet aan de veel bredere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die in dit gebied spelen.

De groene corridor tussen de uitdijende metropool Amsterdam en “groot” Alkmaar is door de oprukkende verstedelijking een belangrijk uitloopgebied om rust te ervaren als tegenhanger van het dagelijkse lawaai en de drukte in de stedelijke omgeving. Het heeft nog prachtig open, boerenlandschap met omliggende weidevogelreservaten, militair erfgoed (forten, liniedijken) en een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Waar ooit het OER-IJ stroomde, kun je nu nog elementen in het landschap terugzien. De aanwezige natuurgebieden zijn waardevol voor planten en dieren. Niet voor niets loopt het Natuurnetwerk Nederland door dwars door het gebied.

Ernest Briët, directeur landschap Noord-Holland: “Dit bijzondere landschap en deze groene long willen we koesteren en veilig stellen, ook voor toekomstige generaties. We vragen de Provincie Noord-Holland ten eerste om een integraal landschapsplan voor het gebied te ontwikkelen, met oog voor landschap, natuur, bereikbaarheid, leefbaarheid, recreatie, cultuurhistorie en geomorfologie. En ten tweede roepen we op tot een zorgvuldig proces van co-creatie met belanghebbenden, om breed draagvlak te creëren voor toekomst van dit gebied. Het huidige plan dat als enig doel heeft het inpassen van een nieuwe snelweg doet geen recht aan de kwaliteiten van dit unieke gebied.”

Luchtfoto: Dutchphoto - Hans van Weel

Onderstaande Time-laps laat zien hoe verstedelijking oprukt: