Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht

< terug naar overzicht
3 november 2017

Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. 

Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. Het toekomstperspectief beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de hele Noord-Hollandse kuststrook, de nu geldende (wettelijke) kaders, trends, toekomstige ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. De verschillende strandzones zijn inzichtelijk op kaart gezet. De duinen en binnenduinrand komen later aan bod.

Natuurorganisaties tevreden met deze eerste stap

Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Waternet) in dit proces nauw samengewerkt en zijn tevreden over deze eerste stap. ‘Dit is echt winst voor de kust’ volgens Ernest Briët  van Landschap Noord-Holland. Briët: “Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het reeds vergunde bouwlocaties betreft. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan de groene sterlocaties voor extra natuurontwikkeling. Het geheel overziend is er naar onze opvatting een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling”.

Flinke uitdaging voor duinen en binnenduinrand

Als natuurorganisaties zijn we voornemens om te tekenen voor deze strandzonering en het voorliggende toekomstperspectief. Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: we moeten ook tot goede afspraken komen met de betrokken partijen over de duinen en de binnenduinrand. En over de gedragscode voor strandactiviteiten en -evenementen die negatief uitwerken op natuur en landschap. We blijven ons dus inspannen voor behoud van rust en ruimte, natuur en landschap langs onze prachtige kust.

Over het proces

Het toekomstperspectief en de strandzonering die de bestuurders nu in concept voorleggen aan hun achterban, is opgesteld op basis van verschillende werkateliers en inloopateliers met de betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Nadat de voorstellen deze maand zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, waterschapsleden en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aanpast worden. De natuurorganisaties hebben de eerste uitwerking van het kustpact ook toe gelicht aan hun achterban tijdens twee bijeenkomsten eind november. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere onderhandelingen. Naar verwachting worden de stukken in februari 2018 definitief vastgesteld. 

Kaarten en documenten:
Toekomstperspectief Noordzeekust
Kaart strandzonering
Toelichting strandzonering

Uitkomst bijeenkomsten

Er zijn eind november twee bijeenkomsten gehouden met de achterban van de Noord-Hollandse natuurorganisaties. Zo'n 100 mensen kwamen naar de bijeenkomsten. Zij steunden de toekomstplannen voor de kust maar gaven ook een aantal nuttige zaken aan die mee genomen worden in de verdere gesprekken.