Concrete invulling nodig voor Nationale Omgevingsvisie

Eilandspolder landschap
© Dutchphoto

Natuur- en milieuorganisaties enthousiast

Vanmiddag 20 juni 2019 lanceert Minister Ollongren (BZK) in Vijfhuizen het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dé landelijke versie van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de vergezichten van dit ontwerp. Vooral over de inzet op natuurbehoud en landschapskwaliteiten. Maar er is meer duidelijkheid nodig over de concrete invulling. Met de visie gaat het Rijk op 21 nationale belangen richting geven en sturingsinstrumenten aanreiken t.a.v. klimaatadaptatie, het verbeteren van de natuurkwaliteit en het beschermen van landschappelijke waarden en cultureel erfgoed.

Regierol Rijk

De natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het rijk met deze NOVI meer regie naar zich toetrekt, vooral om verdere versnippering in het landschap te stoppen. Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL: "We staan voor belangrijke nationale transities in de landbouw, natuur, ruimtelijke ordening, klimaat en energie. Het is van grote waarde dat er weer gestuurd wordt op onderwerpen die de provinciegrenzen overschrijden, zoals biodiversiteit, landschap en de veenweideproblematiek". Positief is ook dat het Rijk bij de sturing rekening houdt met de kenmerken van een gebied (gebiedsgerichte aanpak). Het zou goed zijn om de unieke kenmerken van gebieden ook in de kaartbeelden te integreren, zodat we ook per gebied een visie kunnen ontwikkelen.

Kritisch

De groene organisaties zijn ook kritisch. De 21 nationale belangen zijn nog grotendeels sectoraal en het is daardoor onzeker hoe natuur- en landschapswaarden worden meegenomen in de grote transitie-opgaven. Het zou daarom goed zijn om een aantal positieve beleidsinstrumenten in de NOVI te borgen. Zoals: gecertificeerde maatregelen die de biodiversiteit vergroten en ruimtelijke ingrepen de kwaliteit van de leefomgeving op het platteland verbeteren. Op deze manier sluit de NOVI goed aan op de ontwikkelingen uit het herstelplan biodiversiteit. Monitoring is natuurlijk van groot belang. Dankzij een onlangs aangenomen motie komt er in elk geval een zelfstandig monitoringssysteem voor het landschap, met een centrale plek in de uitwerking en evaluatie van de NOVI.

Doorwerking provincies en gemeenten

De natuur- en milieuorganisaties zullen nauwgezet de doorwerking van het nationaal beleid volgen. Hans van der Werf, directeur Friese Milieufederatie: "Na jaren van beleid voorbereiden, wordt het nu tijd om zaken als actieve soortenbescherming, landschappelijke waarden en goede waterkwaliteit verder te borgen. Dan kan herstel plaatsvinden en kunnen we met elkaar behouden wat ook waard is te behouden: onze eigen identiteit en een gezonde leefomgeving".

LandschappenNL (waar wij deel van uitmaken)
Provinciale Natuur- en Milieufederaties
Vogelbescherming Nederland
SoortenNL

Magazine 2. 2020

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven