Blij met investeringen in de natuur, extra stikstofingrepen noodzakelijk

Eilandspolder / Dutchphoto

Kabinet pakt stikstofoverlast aan

24 april 2020 presenteerde het kabinet een pakket maatregelen om de stikstofoverlast terug te dringen en de natuur in ons land te herstellen. In de komende 10 jaar investeert het kabinet 3 miljard euro in het versterken van de natuur. Hiermee laat het kabinet zien dat zij het belang van natuurherstel serieus neemt. En dat is hard nodig. Insectensterfte, de teruggang in soorten en aantasting van het landschap brengen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. LandschappenNL, waar wij als provinciaal landschap deel van uitmaken, is verheugd met deze noodzakelijke investering. Hiermee kiest het kabinet voor een historische trendbreuk.

Natuur staat er slecht voor

Uit diverse rapporten over de staat van de natuur in ons land blijkt dat de natuur er slecht voor staat, mede als gevolg van de overmaat aan stikstof die op de natuurgebieden neerdaalt. Om de achteruit-gang te stoppen zijn serieuze maatregelen nodig die geld gaan kosten. Hank Bartelink, directeur LandschappenNL zegt: “De door het kabinet aangekondigde middelen zijn hoognodig om de natuur terug te brengen naar een zogenoemde ‘voldoende’. Natuurherstel, uitbreiding van natuurgebieden, het verbinden van natuurgebieden, en milieumaatregelen zijn daarbij sleutelprocessen.” Een gezondere natuur zal ook de balans tussen economie en ecologie weer kunnen herstellen. “Ook juichen wij toe dat het kabinet substantieel middelen beschikbaar stelt voor het opkopen van veehouderijbedrijven in en om natuurgebieden. Daarmee kan de stikstofbelasting op die gebieden omlaag. En juist in die gebieden wil het kabinet ook gaan investeren in natuurvriendelijke kringlooplandbouw. Dat is positief.”

Meer drastische daling uitstoot nodig

LandschappenNL betwijfelt echter of met dit maatregelenpakket ook de stikstofbelasting van natuurgebieden voldoende gereduceerd wordt. Om de balans te herstellen, moeten de instandhoudings-doelstellingen gehaald worden. Daarvoor is een drastische reductie van de stikstofuitstoot noodzakelijk. De (bron-)maatregelen die het kabinet aankondigde (uitkoop veehouderijbedrijven, extra inzet op weidegang, omschakelfonds voor natuurinclusieve landbouw), betekenen een flinke stap in de goede richting. De landbouw, industrie, bouwsector en luchtvaart zullen de komende jaren nog aanzienlijk meer stikstofuitstoot moeten reduceren dan nu. Op die manier geven zij de natuur in Nederland echt de ruimte die zij nodig heeft.

De kabinetsplannen vormen een mijlpaal. Het is goed dat overheid en politiek de komende jaren blijven nadenken en samen met de betrokken partijen in gesprek gaan over verdere stappen op dit gebied. LandschappenNL werkt daar graag aan mee.

cover Magazine2 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven