Aanvalsplan grutto

Vliegende grutto's
© Mark Schuurman - Buiten-Beeld

In de aanval voor de grutto!

Het probleem van de grutto gaat verder dan onze eigen weidevogelreservaten. Om de grutto te redden is extra hulp nodig. Die is er nu met het nieuwe Aanvalsplan Grutto. De politiek ondersteunt het plan en heeft de eerste financiering beschikbaar gesteld. Wat gaan de weidevogels in Noord-Holland daar van merken?

De beste verdediging

De aanval is de beste verdediging en verdediging is wat de grutto en de andere weidevogels in Nederland hard nodig hebben. Sinds 1970 zijn we 75 procent van onze grutto’s kwijtgeraakt: het aantal jongen dat uitvliegt is niet genoeg om de oude vogels te vervangen. Op een aantal plaatsen zijn echter goede resultaten gehaald, waardoor we steeds beter weten wat nodig is. Met die kennis kunnen we uit de verdediging komen – en in de aanval gaan om de populatie grutto’s weer te laten groeien.

Handen ineen voor de grutto

Het nationaal actieplan Aanvalsplan Grutto is een initiatief van onder anderen oud-minister Pieter Winsemius, Vogelbescherming en It Fryske Gea. Samen met een groot aantal natuur- en landbouworganisaties, wetenschappers en zes weidevogelprovincies is een uitgewerkt plan opgesteld om agrarisch landschap weer geschikt te maken voor de grutto. Kernwoorden zijn: schaalgrootte, verhoogd waterpeil, kruidenrijk grasland, predatie tegengaan, optimaal maai- en mestbeheer en financieel perspectief voor de agrariërs.

Het Aanvalsplan samengevat

  1. Perspectief voor de agrariërs: weidevogels zijn afhankelijk van natuurrijk boerenland, dat is hun natuurlijke biotoop waar veel winst te behalen valt. Aanvalsplan Grutto bevat concrete voorstellen voor de verduurzaming van de landbouw en verdienmodellen voor de agrariërs die de omslag willen maken naar een duurzamer en vogelvriendelijker manier van werken. Alleen met een gezond financieel perspectief kan dit van agrariërs verwacht worden.
  2. Samenwerking: natuurbeheerders , landbouworganisaties, maatschappelijke organisaties, deskundigen en provincies zien allemaal de urgentie. Onder regie van de overheid slaan ze steeds meer de handen ineen om gezamenlijk hun doel te bereiken: een gezonde weidevogelpopulatie.
  3. Schaalgrootte: het redden van de grutto heeft alleen kans van slagen als er grote, robuuste gebieden voor hem gecreëerd worden. Er zijn 34 kansgebieden vastgesteld voor heel Nederland. Dit zijn weidevogelgebieden van minimaal 1000 hectare in de zes belangrijkste weidevogelprovincies: Noord-Holland, Fryslân, Groningen, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

Eerste  financiering beschikbaar

Voor de uitvoering van het plan is vanuit de overheid jaarlijks € 34 miljoen nodig voor hogere beheervergoedingen voor de agrariërs. Daarnaast is eenmalig een vergelijkbaar bedrag nodig voor inrichting van de gebieden. De eerste stappen zijn gezet. Voor dit jaar is € 5 miljoen beschikbaar om in de eerste gebieden van start te gaan. Voor de periode 2023 tot 2027 is de minister van plan om samen met de provincies € 67,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het inrichten van de 34 kansgebieden.

Voorzichtige start Noord-Holland

In onze provincie wordt in 2022 circa € 300.000 rijksgeld uit het Aanvalsplan Grutto beschikbaar gesteld. In de Rondehoep en de Bovenkerkerpolder (beide in Amstelland) en in Polder Zeevang, ten noorden van Edam, gaan verschillende agrariërs zich inspannen voor extra weidevogelvriendelijk beheer. Of ze breiden de maatregelen die ze al namen uit, bijvoorbeeld door nog later te maaien of een groter deel van hun grond weidevogelvriendelijk te beheren. De betrokken agrarische collectieven werken op dit moment samen met de natuurorganisaties aan plannen op maat. Wat er na 2022 in Noord-Holland rond het Aanvalsplan Grutto gaat gebeuren is nog onzeker.

Geef de grutto een thuis om groot te worden

De grutto dreigt uit Nederland te verdwijnen. Te weinig jonge vogels worden groot. In onze weidevogelreservaten zetten boswachters alles op alles om de grutto te helpen. Met elke maatregel die we nemen, groeien de kansen voor de kleine kuikens in het veld. En daar hebben we jouw hulp bij nodig.

Ja, ik help de grutto

Weidevogelfonds

Zonder donaties van natuurliefhebbers is extra bescherming van de grutto in onze reservaten niet mogelijk. Help je mee?
grutto kuiken tussen gras
© Marcel van Kammen / Nature in Stock
cover M3 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven