Graslanden Marquette

Deze kleurrijke graslanden maken onderdeel uit van landgoed Marquette. Er groeien dotterbloemen, koekoeksbloemen, rietorchis en grote ratelaar. Daarnaast zijn de Graslanden van Marquette een belangrijk bolwerk voor soorten als grutto en tureluur. De graslanden worden beheerd door PWN. Deels zijn zij in eigendom van ons en deels van PWN

Goede waterkwaliteit

De bloemenpracht en grote hoeveelheid weidevogels is onder andere te danken aan de goede waterkwaliteit en waterstand. In het gebied zijn maatregelen uitgevoerd om water met een slechte kwaliteit buiten te houden en water met een goede kwaliteit binnen te houden. Om het geheel een handje te helpen, is een bron geslagen, waardoor het gebied extra gevoed wordt met schoon grondwater. Meer informatie over het beheer van het gebied vindt u op deze site.
Aan de westzijde van de graslanden, tegen de bebouwde kom van Heemskerk aan, is een waterbergingsgebied ingericht. Bij grote wateroverlast, wordt dit gebiedje onder water gezet. Ondertussen vormen de lage plas-dras plekken een uitstekend biotoop voor foeragerende weidevogels en diverse plantensoorten.

 

 Ligging: Ten noorden van Heemskerk en ten zuiden van de Noordermaatweg.

 

 Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl

 

Foto: Henk van Bruggen

Routes

9 km rond Marquette en langs nieuwe waterberging.