Kustbebouwing in Noord-Holland

De Noord-Hollandse kust is prachtig met zijn (brede) duinen, binnenduinrand en op veel plekken nog ruime en open stranden. Het is een uniek landschap wereldwijd gezien! De kust, ook wel ‘gouden rand’ genoemd, trekt miljoenen mensen die er genieten van de rust en ruimte. Heel veel mensen maken zich net als wij echter zorgen maken over de bouwdrift langs de kust.

Aanleiding

Tussen Den Helder en Bergen zitten op dit moment nog vele honderden recreatiewoningen in de pijplijn, zowel op het strand als in de binnenduinrand. Tegelijkertijd zijn er verouderde en verloederde parken waar niets aan gedaan wordt. Bovendien is het onduidelijk hoeveel huisjesparken er volgens (verouderde) bestemmingsplannen nog mogelijk zijn. Wanneer er nu niet wordt ingegrepen, bestaat de kans dat deze ‘gouden rand’ van onze provincie verloren gaat. 


Links: 96 strandhuisjes bij Julianadorp, Rechts: vrije duinenrij

Toekomstperspectief Noord-Holland

On­der re­gie van de pro­vin­cie denken we mee over een toe­komst­per­spec­tief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zo­mer ge­reed zijn. De provincie: "In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet dui­de­lijk wor­den waar de na­tuur met rust moet wor­den ge­la­ten en waar ruim­te is voor nieu­we eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Dat geldt voor zo­wel het strand als de bin­nen­duin­rand."

Zonering

Als oplossingsrichting denken we aan het indelen van de kuststreek in duidelijke zones, met spelregels die vertellen wat wel en niet is toegestaan per zone. Door zonering van de kust ontstaat een helder beeld in welke gebieden wel bebouwing kan en in welke gebieden juist geen bebouwing is toegestaan. Zo laat je de natuur met rust en het landschap in tact en geef je recreatie de ruimte waar het past. En kan iedereen op zijn manier genieten van het strand en de duinen.

Herstructurering

Een tweede aspect van de oplossing is herstructurering van bestaande terreinen. Denk hierbij aan een revolving fonds, waar, vanuit nieuwbouw, geld beschikbaar komt om verpauperde huisjes en parken op te knappen (saldering & kwaliteitsimpuls).

Beleidsmatige verankering

We adviseren de provincie Noord-Holland ten derde om het beleid van zonering en spelregels voor kuststreek vast te leggen in de omgevingsvisie (2017) èn in de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) om het ook een wettelijk kader te geven.

Terughoudendheid

Tot er een helder beleid is vastgesteld, dringen wij aan op terughoudendheid van overheden met betrekking tot bestaande en nieuwe bebouwingsplannen. We vinden het belangrijk dat er eerst een duidelijke visie voor kustbebouwing en kustbescherming is vastgelegd in de omgevingsvisie èn in de PRV.

Velen vragen om bescherming van de kust

Wij vertrouwen er op dat de provincie Noord-Holland een passend antwoord gaat bieden op de zorgen van ons en vele bewoners over alle bouwplannen. En dat de provincie Noord-Holland de kustzone de bescherming geeft die dit mooie landschap verdient. Zodat vele honderdduizenden mensen ook in de toekomst blijven (komen om te) genieten van dit unieke en prachtige landschap. Bescherm de kust!

De Noord-Hollandse organisaties die zich zorgen maken om de kustbebouwing zijn: Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud en PWN.


Onze natuurprojecten in de kuststreek

Zandpolder – Polder Callantsoog
In de Zandpolder tussen Callantsoog en Groote Keeten is voormalige bollengrond achter de smalle duinen omgetoverd tot natuurgebied. Sterns, plevieren en kluten genieten er van het ondiepe water en de broedeilandjes. De kustzone is bovendien een belangrijke trekroute voor vogels. De Zandpolder is een aantrekkelijk rustgebied voor allerlei watervogels. Van mensen hebben zij geen last. Zij tanken hier bij voor zij verder op doortocht gaan. Door de zilte kwel groeien er ook bijzondere planten, zoals parnassia, snavelruppia, zeeaster, zilte rus en gerande schijnspurrie.

Boskerpark
Ten oosten van de Zandpolder ligt de Boskerpolder, waar een uitbreiding van een recreatiepark is gepland (in totaal 45 ha). In dat park komt ook 17 hectare nieuwe natuur en een droge waterberging van 6,5 hectare. Liever wilden we in de Boskerpolder helemaal geen vakantiewoningen, maar toen de gemeente en de provincie Noord-Holland toestemming verleenden voor het park, zijn we gaan praten in de hoop toch iets voor de natuur te betekenen. We realiseren ons dat het moeilijk te begrijpen is dat wij bij de ontwikkelingen betrokken zijn gebleven. Maar toen het besluit genomen was, wilden we natuurcompensatie voor de nieuwe bebouwing en zoveel mogelijk voor die nieuwe natuur betekenen. In die zin nemen we onze verantwoordelijkheid. Daarmee hebben we het park niet mogelijk gemaakt. Maar kunnen we de gevolgen voor de natuur verzachten.

Schoonwatervallei
Tussen de duinen bij Bakkum en het Alkmaardermeer ontwikkelen we de Schoonwatervallei. Dit binnenduinrandgebied is belangrijk voor planten en dieren. Het is een voorbeeld van gebiedsontwikkeling waar we best trots op zijn. De inzet is schoon (kwel)water vasthouden voor natuur én landbouw. Het begint in natuurgebied Zeerijdtsdijkje bij Bakkum, waar veel helder en schoon kwelwater aan de oppervlakte komt. In 2015 zijn daar de laatste maatregelen getroffen om de natuur hier alle ruimte te geven. Door te plaggen zijn er weer bloemrijke weilanden ontstaan en door oevers van sloten greppels af te graven hebben oeverplanten meer ruimte. Ook is de duinrel doorgetrokken. Holpijp, slanke waterweegbree en draadfonteinkruid gedijden goed door de maatregelen. Omdat deze soorten alleen in helder en schoon water groeien. Ook tureluurs en witgatjes hebben er baat bij, zij zoeken hun voedsel op de slikrandjes.