Kustbebouwing in Noord-Holland

De Noord-Hollandse kust is prachtig met zijn (brede) duinen, binnenduinrand en op veel plekken nog ruime en open stranden. Het is een uniek landschap wereldwijd gezien! De kust, ook wel ‘gouden rand’ genoemd, trekt miljoenen mensen die er genieten van de rust en ruimte. Heel veel mensen maken zich net als wij echter zorgen maken over de bouwdrift langs de kust. Zo zitten tussen Den Helder en Bergen op dit moment nog vele honderden recreatiewoningen in de pijplijn, zowel op het strand als in de binnenduinrand. Tegelijkertijd zijn er verouderde en verloederde parken waar niets aan gedaan wordt. Bovendien is het onduidelijk hoeveel huisjesparken er volgens (verouderde) bestemmingsplannen nog mogelijk zijn. Wanneer er nu niet wordt ingegrepen, bestaat de kans dat deze ‘gouden rand’ van onze provincie verloren gaat. 

Onze Zoneringsvisie voor de Noord-Hollandse kust

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en PWN (en in overleg met Waternet en Staatsbosbeheer) hebben daarom een gezamenlijke zoneringsvisie voor de Noord-Hollandse kust ontwikkeld. De insteek: waar het past recreatie de ruimte geven en waar nodig de natuur met rust en het landschap in tact laten. Per strandtype (evenementen, bruisend, familie met jaarrond- of zomerpaviljoens, ontspanning) geven we aan welke recreatievormen volgens ons wel of niet kunnen. Zo dat iedereen op zijn of haar manier kan genieten van het strand en de duinen 

De binnenduinrand

Behalve het strand is ook de binnenduinrand van grote waarde. Laten we verstandig omgaan met de groeiende stroom toeristen in het gebied achter de duinen. Dus zonder verlies van natuur- en landschappelijke waarden. Wij pleiten er daarom voor om slechts in het uiterste geval nieuwe vakantiehuisjes of hotels te bouwen. Waarbij die nieuwbouw gekoppeld is aan herstructurering van verouderde vakantieparken. Daarover treden we graag in overleg.

Input voor bestuurlijk proces

Deze visie is onze input voor het bestuurlijke proces om tot een duidelijk toekomstperspectief voor de Noord-Hollandse kust te komen. Dit proces vindt plaats on­der re­gie van de pro­vin­cie. De provincie: "In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet dui­de­lijk wor­den waar de na­tuur met rust moet wor­den ge­la­ten en waar ruim­te is voor nieu­we eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Dat geldt voor zo­wel het strand als de bin­nen­duin­rand."

Beleidsmatige verankering

We adviseren de provincie om het beleid van zonering en spelregels voor de kuststreek vast te leggen in de omgevingsvisie (2017) èn in de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) om het ook een wettelijk kader te geven. 

Terughoudendheid

Tot er een helder beleid is vastgesteld, dringen wij aan op terughoudendheid van overheden met betrekking tot bestaande en nieuwe bebouwingsplannen. We vinden het belangrijk dat er eerst een duidelijke visie voor kustbebouwing en kustbescherming is vastgelegd in de omgevingsvisie èn in de PRV.

Velen vragen om bescherming van de kust

Wij vertrouwen er op dat de provincie Noord-Holland een passend antwoord gaat bieden op de zorgen van ons en vele bewoners over alle bouwplannen. En dat de provincie Noord-Holland de kustzone de bescherming geeft die dit mooie landschap verdient. Zodat vele honderdduizenden mensen ook in de toekomst blijven (komen om te) genieten van dit unieke en prachtige landschap. Bescherm de kust!

De Noord-Hollandse organisaties die zich zorgen maken om de kustbebouwing zijn: Landschap Noord-Holland, PWN, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud.