Ilperveld Integraal

De oude vuilstorten zijn ingepakt, controle blijft

Koeien grazen op oude vuilstorten

Het project ‘Ilperveld Integraal’ is klaar. Het inpakken van 45 ha vuilstort met bagger is afgerond en er is een leeflaag aangebracht. Er groeit gras en onze pachters gebruiken het grasland voor hun vee. Er wordt geweid en gemaaid. Om problemen te voorkomen wordt deze leeflaag om de drie maanden gecontroleerd door Bodemzorg. Ze controleren de waterstand in de leeflaag, verzakkingen en eventueel vervuilende stoffen. Hiertoe zijn peilbuizen en zogenaamde zakbakens geplaatst. Althea doet in opdracht van de provincie Noord-Holland onderzoek naar de graskwaliteit, het aantal wormen en de chemische samenstelling van de bodem.

Verhoogde eilanden

De oude vuilstorten De Boer, Lombok, Banscheiding en Westkanaaldijk zijn nog te herkennen in het veld. Steken de meeste eilanden nauwelijks boven het water uit, de oude vuilstorten doen dat wel. Maar er grazen weer koeien en er broeden weidevogels. Door controle en beheer zorgen we er samen met Bodemzorg en de pachters voor dat het 'ingepakte' vuil niet meer in het milieu komt. Zo mogen er geen bomen gaan groeien, want die zouden te diep steken met hun wortels.


 

Informatie

Hier foto's van de gesaneerde vuilstorten die nu zijn ingericht voor de natuur:

Locatie de Boer
Een grote locatie aan de westzijde van het veld net ten zuiden van de Banscheiding. Een cluster van meerdere vervuilde percelen.


Locatie West Kanaaldijk
Een grote locatie aan de oostzijde van het veld net ten noorden van het natuurpad bij het Bezoekerscentrum Ilperveld. Een cluster van twee vervuilde percelen en een perceel ten zuiden van Recreatiehaven Bivobo.


Locatie Banscheiding
De meest vervuilde locatie met een vervuiling van de slootbodem aan de oostzijde van het veld ter hoogte van Recreatiehaven Bivobo. Hier is een zandlaag aangebracht waarop zoutminnende planten zijn gaan groeien zoals echt duizendguldenkruid en stijve ogentroost.


Locatie Lombok
Een locatie aan de noordoostkant van het Ilperveld ter hoogte van de moerasbossen.

Compensatie water en natuur  

Door het dempen van vervuilde watergangen is het waterbergend vermogen in het Ilperveld afgenomen. Bij hevige regenval kan dat tot problemen leiden. Om het gebied klimaat bestendig te houden moet al het water dat gedempt is, gecompenseerd worden. Dit is een regel die in heel Nederland geldt.
Ook is er veel leefgebied voor moerasnatuur verloren gegaan doordat de vuilstorten veel hoger zijn geworden. Ook dat moet gecompenseerd worden, want dat verlangen de Europese Natura 2000 afspraken én de Nederlandse ambitie om natuur in kwaliteit en oppervlakte te behouden.
Voor de compensatie van beide onderwerpen is één compensatieplan gemaakt.  Dit is inmiddels door het Hoogheemraadschap en de provincie goedgekeurd.

Foto grutto is van Onno Steendam, de lucht boven het Ilperveld is gefotografeerd door Jan van Steijn, de luchtfoto's zijn van Aerophoto Eelde.

Terreinen

Veenweidegebied nabij Amsterdam Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai...